Inför kursen bör du ha upprättat en tidsplan för ditt arbete och en plan för hur du ska kommunicera med din handledare. Beroende på om du läser kursen på helfart eller halvfart kan du ta ställning till följande hållpunkter i processen.

Innan kursstart

Fas 1: Skriv en synopsis (idéskiss av den planerade studien). Formulera syfte, forskningsfrågor, sök tidigare forskning, se på teoretiska perspektiv, planera datainsamling och tillvägagångssätt för studien/undersökningen.

Efter kursstart och påbörjad handledning

Fas 2: Kommunikation med handledare och eventuell revidering av synopsis. Fortsätt med databassökning av tidigare forskning, litteraturläsning, skriv och formulera din process. Planera för metodologiskt genomförande och bearbetning av data. Boka tid för datainsamling.

Fas 3: Läs och skriv om teori och tidigare forskning och teoretiska perspektiv. Formulera inledning (bakgrund) syfte och forskningsfrågor.

Fas 4: Samla in data och fortsätt med litteratursökning, läs och skriv om teori och tidigare forskning och teoretiska perspektiv. Förtydliga syfte och forskningsfrågor.

Fas 5: Påbörja metodologiskt genomförande (datainsamling). Läs metodlitteratur, beskriv och motivera metodval, urval, etiska aspekter och genomförande av datainsamling

Fas 6: Påbörja bearbetning av data: beskriv och motivera transkribering och analys, planera för sammanställning av data i lämplig systematik, skriv fram resultat

Fas 7. Skriv fram resultat (beskrivning och analys av data). Påbörja diskussion och metodreflektion. Skriv referenslista.

Fas 8. Ventilering genomförs vid institutionen av 90%-igt manus

Fas 9. Förtydliga syfte, forskningsfrågor, teoretiska utgångspunkter och metodologiska överväganden samt fördjupad analys. Skriv klart diskussion och sammanfatta uppsatsen.

Fas 10. Korrekturläs uppsatsen. Sänd uppsatsen till examinator.