I kursen Självständigt arbete i didaktik kommer du att få pröva på att genomföra ett mindre forskningsprojekt. Självständigt arbete är en kurs som ges på grund respektive avancerad nivå och omfattar 15 hp. Kursen ges både inom lärarprogrammet, som fristående kurs och som kurs inom magisterprogrammet i didaktik. Kursen ges vanligtvis på helfart vid den senare delen av terminen.

Forskning syftar generellt till att upptäcka ny kunskap, vilket ibland sker genom nya upptäckter, men lika ofta genom att betrakta något känt fenomen med andra ögon och utgå från olika perspektiv. Att forska, oavsett om det handlar om att skriva ett självständigt arbete inom ramen för en professionsutbildning eller om det handlar om att utveckla ett större forskningsprojekt, är det något man lär sig genom egen praktik, med andra ord "learning by doing".

Under kursens gång ska du med stöd från tidigare forskning och dina tidigare inhämtade kunskaper formulera ett problem/en frågeställning med relevans för din utbildning, som du sedan systematiskt ska undersöka och diskutera. För att genomföra din studie behöver du göra flera val i ett relativt tidigt skede. Det handlar bland annat om att välja vetenskaplig metod för dataproduktion, som t.ex. observation, intervjuer, textanalys, statistiska analyser av kvantitativa data, eller genom didaktiska experiment med för- och eftertester (en studie kan även innehålla kombinationer av olika metoder).