Du skriver ditt arbete antingen inom det program du läser eller inom en fristående kurs. Beroende på vilken typ av examen utbildningen leder till är ditt examensarbetet på olika poäng.

  • Kandidatexamen: examensarbete på 15 hp (grundnivå)
  • Yrkesexamen: examensarbete på 15 hp (grundnivå)
  • Masterexamen: examensarbete på 30 hp (avancerad nivå)

Vad innebär det att göra ett examensarbete?

Ett examensarbete innebär att du arbetar självständigt med en uppsats under handledning av en lärare/forskare. På kandidatnivå kan arbetet skrivas i par. Du väljer uppsatsämne inom ditt huvudområde i samråd med din handledare och ni upprättar en studieplan tillsammans.

I examinationen ingår, förutom uppsatsen och muntligt försvar av den, en muntlig och skriftlig kritisk granskning av andras uppsatser (ventileringsseminarium). En examinator bedömer din uppsats enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala (A-F).

Att välja ämne

Du kan välja att skriva ditt examensarbete inom något av våra forskningsområden.

Uppsatsmall

När du skriver examensarbete vid vår institution ska du använda dig av vår uppsatsmall. Observera att åtminstone mallens fram- och baksida ska användas men själva upplägget och formateringen i övrigt kan ske i samråd med din handledare. Mallen finns som bilaga nedan. För tips och hjälp med användning av uppsatsmallen, se Medieverkstan.

Mall för examensarbete (107 Kb)

Vad har andra studenter skrivit om?

I publikationsdatabasen DiVA, som Stockholms universitetsbibliotek ansvarar för, kan du hitta några uppsatser som våra tidigare studenter har skrivit.

Studentuppsatser i DiVA

Att e-publicera sin uppsats i DiVA

När du lämnat in ett exemplar av din uppsats till examinator och ditt arbete har blivit godkänt och inlagt i Ladok, kan du som vill publicera uppsatsen i Stockholms universitets Digitala Vetenskapliga Arkiv (DiVA).

Läs mer om DiVA

Samtyckesblankett

Om du i din examensarbete behöver samla in data i form av exempelvis intervjuer eller observationer, behöver du ha ett samtycke från deltagarna. Samtycket ska vara frivilligt, uttryckligt och preciserad till viss forskning. Det ska även dokumenteras. Mallen som används vid Institutionen för pedagogik och didaktik finns nedan på både svenska och engelska.

Samtycke för personuppgiftsbehandling i en uppsatsundersökning (120 Kb)     

Template of Consent form (128 Kb)