Våren 2020 startar två ny omgångar av Apl-utvecklarutbildning för yrkeslärare, som syftar till att stödja skolors utveckling av det arbetsplatsförlagda lärandet. Utbildningar ges vid Institutionen för pedagogik och didaktik samt på Arlanda på uppdrag av Skolverket. Målgruppen är yrkeslärare och apl-ansvariga med erfarenhet av undervisning på yrkesutbildning inom olika skolformer.

I utbildningen ingår bland annat att etablera hållbara strukturer och rutiner för samverkan mellan skola och arbetsplatser samt planering, genomförande och uppföljning av elevers  kunskapsutveckling under det arbetsförlagda lärandet.

Kursupplägg

Utbildningen omfattar fem kursdagar utlagda på fyra tillfällen med obligatorisk närvaro. Kan du inte följa en kursgång fullt ut, är det bättre att söka till nästa kursomgång. Kurstillfällena sker i form av workshops och mellan träffarna sker eget arbete i den egna verksamheten och aktivt deltagande i basgrupp samt på lärplattformen Mondo. Det krävs en arbetsinsats från deltagaren mellan träffarna.

Kursinnehåll                                                                           

Modul 1: Kvalitet i arbetsplatslärande

Modul 2: Systematiskt kvalitetsarbete i apl

Modul 3: Bedömning och betygssättning

Modul 4: Kollegial handledning och samtalsmetodik

Förväntade prestationer

För att kunna erhålla intyg för genomförd Apl-utvecklarutbildning måste du uppnått följande:

  • deltagit aktivt i arbetet under och efter kurstillfällena,
  • prövat alla läraktiviteterna på avsedd målgrupp,       
  • utifrån erfarenheter och litteratur bidragit med reflektioner i diskussioner om läraktiviteternas funktion.

Ansökan

De krav du måste uppfylla innan du söker är att du arbetar i en skola och har erfarenheter av arbetsplatsförlagt lärande och undervisning på yrkesutbildning. Sista dag för ansökan var 12 januari.

Urval

Urval görs så olika program och skolor blir representerade. Om det blir fler sökande än antal platser, gäller datum för anmälan samt högst två deltagare per skola.

Kursdatum våren 2020

Stockholms universitet erbjuder följande kursgångar under förutsättning att tillräckligt många deltagare startar.
Preliminär kursgång med obligatorisk närvaro:
Stockholm Institutionen för pedagogik och didaktik (IPD): 6-7/2, 5/3, 29/4, 2/6 (kl 9-16)
Stockholm Arlanda (företräde Norrland och Gotland): 10-11/2, 12/3, 23/4, 26/5 (kl 10-17)

Resekostnader och logi

Skolverket bekostar resekostnader som överstiger 200 kronor i samband med apl-utvecklarutbildningen till närmaste utbildningsort. OBS! Taxi och logi betalas av huvudman/skola. Information om hur resor bokas bifogas i samband med antagningsbesked.  Information om resebokning VT20 (182 Kb)

Övrigt

Skolverket står för kurskostnad, litteratur, fika samt lunch.

För mer information

Katarina Sipos, e-post: katarina.sipos@edu.su.se
Maud Baumgarten, e-post: maud.baumgarten@edu.su.se