I utbildningen ingår bland annat att etablera hållbara strukturer och rutiner för samverkan mellan skola och arbetsplatser samt planering, genomförande och uppföljning av elevers  kunskapsutveckling under det arbetsförlagda lärandet.

Kursupplägg

Utbildningen omfattar fem kursdagar utlagda på fyra tillfällen med obligatorisk närvaro. Kan du inte följa en kursgång fullt ut är det bättre att lämna plats till andra sökande. Kurstillfällena sker i form av workshops och mellan träffarna sker eget arbete i den egna verksamheten och aktivt deltagande i basgrupp samt på lärplattformen Athena. Det krävs en arbetsinsats från deltagaren mellan träffarna. Utbildningen ges på distans via Zoom.

Kursinnehåll                                                                           

Modul 1: Kvalitet i arbetsplatslärande

Modul 2: Systematiskt kvalitetsarbete i apl

Modul 3: Bedömning och betygssättning

Modul 4: Kollegial handledning och samtalsmetodik

Förväntade prestationer

För att kunna erhålla intyg för genomförd Apl-utvecklarutbildning måste du uppnått följande:

• deltagit aktivt i arbetet under och efter kurstillfällena,
• prövat alla läraktiviteterna på avsedd målgrupp,       
• utifrån erfarenheter och litteratur bidragit med reflektioner i diskussioner om läraktiviteternas funktion.

Ansökan

De krav du måste uppfylla innan du söker är att du arbetar i en skola och har erfarenheter av arbetsplatsförlagt lärande och undervisning på yrkesutbildning.
Ansökningstiden har gått ut.

Urval

Urval görs så olika program och skolor blir representerade. Om det blir fler sökande än antal platser, gäller datum för anmälan samt högst två deltagare per skola.

Kursdatum hösten 2020

Stockholms universitet erbjuder följande kursgång under förutsättning att tillräckligt många deltagare startar.
Preliminär kursgång med obligatorisk närvaro:
Kursen ges på distans: 7-8/9, 16/10, 12/11, 9/12 (kl 10-17)

Resekostnader och logi

Utbildningen sker på distans via Zoom.

Övrigt

Skolverket står för kurskostnad och litteratur.

För mer information

Maud Baumgarten, e-post: maud.baumgarten@edu.su.se
Katarina Sipos, e-post: katarina.sipos@edu.su.se