Som en del av Pedagogik III ingår det att genomföra ett mindre vetenskapligt forskningsarbete och att avrapportera detta i form av en uppsats. Uppsatsen skrivs i par och du och den kurskamrat som du samarbetar med kommer att tilldelas en handledare. Uppsatsarbetet påbörjas i samband med den första delkursen på terminen, pedagogikens forskningsfält, och kursen avslutas med att ni bland annat formulerar ett första utkast på en uppsatsplan. På basis av denna fördelas en handledare till er. Med stöd av handledaren identifierar ni en relevant vetenskaplig problematik och problemställning, formulerar en forskningsfråga, väljer teorianknytning och metodansats, genomför studien och redovisar resultat och analys i form av en uppsats.

Att hitta medstudent

Uppsatsen skrivs i par. Bakgrunden till detta är dels att det ger ett mervärde att samarbeta under uppsatsskrivandet och dels att handledarresurser är begränsat. Du uppmanas att leta efter en medstudent första veckan av första delkursen på terminen där lärarna kommer att organisera tillfällen för att möta andra studenter.

Opponeringsseminarium och examination

För att få en uppsats bedömd och betygsatt måste den först bli opponerad på. Det är handledaren som gör bedömningen om en uppsats kan läggas fram och som därefter anmäler uppsatsen till kursansvarig. Varje termin genomförs två opponeringsseminarier. Varje seminarium behandlar cirka fyra examensarbeten. Du deltar på samtliga opponeringar i ditt "pass" och förbereder frågor. I två av dessa medverkar du som huvudaktör: dels som opponent och dels som respondent.

Studenter från tidigare terminer

Om du/ni avser lägga fram uppsats nästkommande termin behöver du/ni ta kontakt per mail med kursadministratör och kursansvarig för att bli omregistrerade och få tillgång till aktuell Mondosida. Observera att det är ert ansvar att ta reda på om kraven för uppsatsens form och innehåll har ändrats – se Studiehandledningen. Studenter som inte är klara med uppsatsen och som förbrukat handledartiden har alltid möjlighet att lägga fram sin uppsats nästkommande opponeringstillfälle. Se Studiehandledningen (se nedan) för aktuella datum för opponeringar under terminen och kontakta kursansvarig inom tidsramen för att anmäla framläggande av uppsats.

Mer information

I Studiehandledningen (se nedan) för den aktuella terminen hittar du mer information om arbetsgången och viktiga datum. Ytterligare information kommer även att ges vid introduktionen av delkursen Pedagogikens forskningsfält.

Att tänka på när det gäller handledning:

  • Observera att arbetet med uppsatsen planeras i samråd med handledare och handledning schemaläggs av handledaren utifrån de tider som handledare kan i sin tjänst.
  • Antal timmar för handledning är begränsat till 20 timmar per arbete (varav ca 1/3 är kontakttid). Med andra ord är ca 7 timmar till schemalagda handledningsmöten.
  • Vid särskilda omständigheter har studenten rätt att byta handledare. Skriftlig begäran om detta, med motivering, ska ställas till kursansvarig. Vid ett byte görs avräkning av hur många handledartimmar som dittills förbrukas.
  • Student som under det aktuella kurstillfället inte blir klar i tid med ett påbörjat examensarbete har inte rätt till mer handledartid. Dock har studenten alltid rätt att få sitt examensarbete bedömt vid efterföljande examinationstillfälle.
  • Om du/ni i en tidig fas (inom 3 v. från kursstart) anmäler tidigt avbrott på kurs via Mina Studier kan du söka kursen igen. Om du anmäler avbrott på kurs via Mina Studier senare än 3 veckor från kursstart så kan du, i mån av plats, få tillgång till handledning en annan termin. Om du blir sjukskriven eller vårdar sjukt barn, anmäl detta snarast till din handledare och till kursadministratören för att kunna göra upp en plan för hur du ska kunna ta igen det du/ni har missat.
  • Om du/ni av olika skäl inte kan delta i samtliga schemalagda handledningstillfällen och inte blir klar under det aktuella kurstillfället med ett påbörjat examensarbete kan du/ni ansöka om att förlägga resterande handledningstid till en senare termin. Förutsättningen för att det ska beviljas är att handledaren och kursansvarig bedömer att handledningstid finns kvar. Skriftlig förfrågan om detta, med motivering, ska ställas till kursansvarig.
Kursen ges HT | VT (dag, 100%)
Period C och D | Vecka 45 - 3 | Vecka 13 - 23
Kursansvarig lärare Åsa Broberg
Studiehandledning
 
Studiehandledning VT20 (268 Kb)
 
Schema

Schema VT20

Kursadministration Ian Henshaw