Analys, stöd och konkreta insatser

Vår insats går för det första ut på att: 

  • delta aktivt i Skolverkets arbete för att stödja analysprocessen hos de skolor och huvudmän som ingår i Samverkan för bästa skola, 
  • identifiera relevanta lärosäten och forskare för de direkta förbättringsinsatser som ska genomföras, samt 
  • stödja lärosätena i genomförandet av dessa insatser hos skolor och huvudmän.

Bidra till ny kunskap, dokumentera befintlig forskning och sprida kunskap

Vår insats går för det andra ut på att:

  • identifiera och tillhandahålla referensramar från befintlig forskning,
  • samla in, formulera och sprida ny kunskap, samt
  • genomföra nationella utvecklingsseminarier med fokus på förbättringsinsatser hos skolor och huvudmän med stora utmaningar.

Hur vi är organiserade

För att kunna genomföra uppdraget har vi skapat en organisation som omfattar ledning och samordning, kontaktpersoner från de lärosäten som genomför det statliga rektorsprogrammet samt ett vetenskapligt råd. De lärosäten som ger det statliga rektorsprogrammet är följande: Stockholms- Göteborgs-, Karlstads-, Uppsala- och Umeå universitet, samt Mittuniversitetet.

Kontakt

Ansvarig för det nationella forskningsstödet

Martin Rogberg
martin.rogberg@edu.su.se

 

 

 

 

 

 

Ansvarig för det vetenskapliga rådet

Niclas Rönnström 
niclas.ronnstrom@edu.su.se