1. Vad är Rektorprogrammet?
Rektorsprogrammet syftar till att ge rektorer i förskola och skola, biträdande förskolechefer eller annan personal med motsvarande ledningsfunktion, kunskaper och förmågor att leda den statligt reglerade och läroplansstyrda verksamheten. Utbildningen ges på avancerad nivå och ger högskolepoäng.

2. Vilka får gå Rektorsprogrammet?
Alla rektorer, biträdande rektorer i förskola och skola biträdande förskolechefer eller annan personal med motsvarande ledningsfunktion som arbetar i läroplanstyrd verksamhet och som inte tidigare gått den statliga befattningsutbildningen för rektorer.

3. Är det möjligt att studera och arbeta samtidigt?
Utbildningen genomförs som en integrerad del av arbetet och beräknas ta en dag per vecka i anspråk.

4. Kan jag lämna in examinationsuppgifter på engelska?
Litteraturen är normalt på svenska inom Rektorsprogrammet, men det förekommer också engelska texter som obligatorisk litteratur t.ex. i År 3. I de fall en kursdeltagare vill använda en engelsk text för att bättre förstå en svensk text har vi så klart ingen invändning mot detta, men det är också så att flera texter inom programmet saknar engelsk översättning. Det är endast i juridikkursen År 1 som vi kräver examination på svenska, i de andra kurserna i År 2 och 3 kan vi normalt acceptera engelska som språk vid examinationstillfället.

5. Vad innebär studier på avancerad nivå?
Utbildning på avancerad nivå ska i huvudsak bygga på och fördjupa de kunskaper, färdigheter och förmågor som studenterna har fått på grundnivån. Utbildning på avancerad nivå ska ge studenterna:

  • fördjupade kunskaper,
  • ytterligare utvecklad förmåga och förutsättningar för att självständigt integrera och använda kunskaper,
  • utvecklad förmåga och förutsättningar att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer,
  • utvecklad förmåga och förutsättningar för att arbeta självständigt med forskning, utveckling eller annat arbete.

6. Vilket stöd finns vid akademiskt skrivande på avancerad nivå?
Deltagarna på Rektorsprogrammet erbjuds varje termin en workshop i akademiskt skrivande på avancerad nivå av programmets lärare.

7. Hur anmäler man sig?
Rektor kan inte själv anmäla sig utan det ska huvudmannen göra till Skolverket.
www.skolverket.se/rektorsprogrammet

8. Vem bekostar utbildningen?
Staten betalar högskolornas utbildningskostnader medan huvudmannen betalar deltagarens lön under utbildningstiden. Huvudmannen betalar också resor till internat- och seminariedagar samt kostnader för internat och kurslitteratur.

9. Kan jag gå rektorsprogrammet om jag har gått den gamla rektorsutbildningen?
Nej, tyvärr. Önskar du stärka ditt pedagogiska ledarskap finns möjlighet att gå Fortbildning för rektorer, 7.5 hp

10. Vad menas med obligatoriet?
Nyanställda rektorer, efter den 15 mars 2010 (SFS: 2009:1521), ska påbörja Rektorsprogrammet snarast möjligt efter att anställningen påbörjats och den ska vara genomförd inom fyra år efter tillträdesdagen.

11. Finns möjlighet att ta en paus från studierna?
Deltagare i Rektorsprogrammet kan ansöka om studieuppehåll. Det beviljas för en termin i taget, max två terminer. Om du behöver göra ett studieuppehåll, kontakta Servicecenter på rektorsprogrammet@edu.su.se.

12. Hur meddelar jag avbrott från studierna?
Om du behöver göra ett studieavbrott, kontakta Servicecenter på rektorsprogrammet@edu.su.se.

13. Vad händer med studierna när jag byter huvudman?
När deltagare byter huvudman behöver Servicecenter få vetskap om det snarast. Det står mellan huvudmannen och deltagaren att bestämma vem som meddelar att en deltagare inte längre jobbar hos en huvudman. Om deltagaren är mellan jobb kan man gå programmet i 6 månader. Om så är fallet behöver deltagaren omgående meddela Servicecenter det. Du når Servicecenter på: rektorsprogrammet@edu.su.se.

14. Jag är inte behörig att söka Rektorsprogrammet men vill utbilda mig för att arbeta som rektor. Vilka vägar kan jag gå?
Skollagen kräver att rektor har såväl pedagogisk utbildning som erfarenhet, det är alltså ett villkor för att få anställning som rektor. För att kunna få anställning som rektor kan det löna sig att läsa något magisterprogram (ev masterprogram) med inriktning mot ledarskap i skola och utbildning. För antagning till dessa program är det vanliga behörighetsregler som gäller för högre utbildning. Det finns även pedagogiska kurser på grundnivå att söka. För mer information se respektive kurshemsida.

15. Vilka utbildningsalternativ finns efter Rektorsprogrammet, om jag önskar läsa mer?
Institutionen för pedagogik och didaktik erbjuder ett flertal utbildningsvägar för dig som är intresserad av styrning, organisation och ledarskap i arbetsliv, skola och utbildning. T.ex Fortbildning för rektorer 7,5 hp och Magisterprogram i pedagogik. Det finns även fristående kurser med relevans för ledarskap inom förskola, skola och utbildning. För mer information se respektive kurshemsida. För kursdeltagare i Rektorsprogrammet finns ett särskilt alumnnätverk. Där erbjuds du att delta i föreläsningar och kurser samt nätverka med gamla och nya kontakter. Ta gärna kontakt med studievägledare Eva Ahlzén, eva-ahlzen@edu.su.se för mer information.

16. Vad kostar det att gå Rektorsprogrammet?
Huvudmannen står för kostnaderna för internat, litteratur och resor. De ungefärliga kostnaderna per läsår är: 10 000-13 500 kr för internaten och ca. 1500-2000 kr för litteraturen. Individuella resekostnader tillkommer.