Varje år anordnar Rektorsprogrammet vid Stockholms universitet en konferens för skolans ledare och huvudmän kring aktuella teman. Syftet med Rektorsprogrammets forskningskonferens är att belysa och diskutera skolledarskap, samt förändringar och utmaningar inom detta område utifrån aktuell forskning. Konferensen har inte ett traditionellt format och detta år sker den i digital form.

Konferensen fungerar som en mötesplats där forskare diskuterar väsentliga frågor och utmaningar tillsammans med huvudmän och verksamma ledare inom förskola och skola. Särskilt inbjudna talare belyser ett särskilt tema med utgångspunkt i forskning. Temat diskuteras sedan bland deltagare kring digitala runda bord, och som sedan reser frågor tillbaka till talaren. Konferensen blir ett möte mellan de som forskar om och de som utövar styrning och ledning i förskola och skola.  

Anmälan

I år erbjuder vi 200 platser till forskningskonferensen. Konferensen är gratis för skolledare och huvudmän. Platserna fylls snabbt så gör din anmälan så snart som möjligt! Du anmäler dig genom att klicka här. Anmälan är bindande och det är viktigt att du meddelar förhinder till rektorsprogrammet@edu.su.se.

Konferenstema 2021: Skolors organisering och organisatoriskt nytänkande som skolledares angelägenhet 

Den pågående pandemin innebär en organisatorisk utmaning för skolor i alla skolformer. Skolor har också under en längre tid utsatts för ökade krav på kvalitet, resultat och granskning samtidigt som de ökat i komplexitet. Det blir också allt svårare att rekrytera kvalificerade lärare och rektorer. Bristen på lärare är betydande och kommer att förvärras det kommande decenniet, vilket kan få besvärliga konsekvenser för skolors likvärdighet. Studier visar också på ökad arbetsbörda, hälsoproblem och besvärande personalomsättning inom skolsektorn, samtidigt som skolan anses vara en viktig och till och med livsnödvändig institution i samhället. Alla skolformer står inför nya utmaningar som kan kräva organisatoriskt nytänkande, men det kan också vara så att skolors organisering ger upphov till problem att ta på allvar.

Ett skäl till att det kan behövas organisatoriskt nytänkande är att skolor mer eller mindre sett likadana ut under decennier trots att det ställs nya krav på dem. En skolas organisation kan ses som ett verktyg för ändamålsenligt arbete med verksamhetens mål och syften, och allt fler kritiker menar skolor inte längre svarar upp mot dess uppdrag och legitima krav på kvalitet. Ett annat skäl har att göra med att skolor i allt högre grad förväntas likna andra organisationer och serviceorgan i samhället. Under framväxten av New public management kan vi se en likriktning inom den offentliga sektorn där den privata sektorns modeller för styrning, ledning och organisering har kommit att bli norm för våra offentliga institutioner. Vi kan dock fråga oss om denna utveckling leder tanken rätt när det gäller organisering av skolor och de olika funktioner vi förväntas oss att de ska fylla, såsom att sörja för hälsa, lärande, måluppfyllelse, verksamhetsutveckling, inflytande, hållbarhet eller att snabbt kunna hantera faror.

Det är mot denna bakgrund Rektorsprogrammets forskningskonferens 2021 belyser skolor som organisationer, organisering av skolor och behov av organisatoriskt nytänkande givet de utmaningar som skolor står inför idag och i framtiden. Vi tar sikte på hur skolors organisering och organisatoriskt nytänkande kan vara en gemensam angelägenhet för skolans ledare, såsom skolhuvudmän, rektorer och andra skolledare. Under konferensen lämnar särskilt inbjudna talare innehållsliga bidrag som sedan blir föremål för diskussion och dialog bland deltagarna kring digitala runda bord. 

Program Rektorsprogrammets forskningskonferens 2021 

09.30-09.45 De digitala rummen öppnas 
09.45-10.00

Inledning och välkommen

Pia Skott, Utbildningschef Rektorsprogrammet Stockholms universitet hälsar välkommen och inleder dagen.

10.00-10.50

Skolans kompetensförsörjning - behovet av nya organisationer och kompetenser.

Sofia Larsson, verksamhetschef vid Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) med ansvar för frågor som rör regional utveckling och skolans kompe-tensförsörjning.

11.00-11.50

Skolledares organisatoriska förutsättningar, hälsa och vägen framåt. 

Ulf Leo är docent vid Centrum för skolledarutveckling, Umeå universitet. Han har arbetat med Rektorsprogrammet och andra skolledarutbildningar nationellt och internationellt sedan 2003. Ulfs forskningsintresse är inriktat på ledning och styrning i och av skola och förskola.

12.00-13.00 Lunch
13.00-14.20

In Search for Organizational Innovation: What We Can Learn from Excellent Schools

Prof. Michael Schratz, Founding Dean of the School of Education, University of Innsbruck, Austria. He is scientific Director of the Austrian Leadership Acade-my, Project Leader of EDiTE and Chair of the Jury for the German School Award. His research interests are educational leadership, learning and teach-ing, and policy development.

14.30 -15.20

Att utveckla skolors utbildningskvalitet och förbättringskapacitet.

Jan Håkansson är professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna, Niclas Rönnström är docent i pedagogik vid Stockholms universitet. De presenterar fem aspekter av skolors förbättringskapacitet som äger relevans för skolledare som avser att leda och organisera för utvecklad utbildningskvalitet

15.20-15.40 Paus
15.40-16.30

Organisation och ledarskap - i en tid av Covid 19. Panelsamtal.

Pia Skott är docent i pedagogik vid Stockholms universitet och hon leder ett panelsamtal med erfarna rektorer från förskola, grundskola, gymnasium och gymnasiesärskola. Vad kan vi lära av det senaste årets utmaningar?

16.30-16.40 Konferensen avslutas

 

Kontakt

För information, förfrågningar kring evenemanget, samt eventuella förhinder kontakta rektorsprogrammet@edu.su.se.