Information om forskningsprojekten

Områdesnämnderna fattade i juni 2016 beslut om att skapa större sammanhängande kurser inom lärarutbildningarnas utbildningsvetenskapliga kärna (UVK). Beslutet innebär att flera UVK-kurser som i dag ges som egna kurser sammanförs till tre UVK-kurser där de nuvarande kurserna ska ingå som del kurser.  

Planerings- och utvecklingsarbete kring kursen Skolan i samhället

Ylva Ståhle
Ylva Ståhle. Foto: Clément Morin

Ansökan gäller ett institutionsövergripande planerings- och utvecklingsarbete beträffande kursen Skolan i samhället. Projektet berör Institutionen för pedagogik och didaktik (IPD), Institutionen för svenska och flerspråkighet (Svefler), Juridiska institutionen (JI), Filosofiska institutionen (FI), Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD) och Institutionen för språkdidaktik (ISD). Kursen/delkurserna ingår i den utbildningsvetenskapliga kärnan och läses av samtliga lärarprogramstudenter. Denna ansökan gäller främst grundlärarprogrammen F-3 och 4-6 samt ämneslärarprogrammet inom det humanvetenskapliga om rådet. Institutionen för pedagogik och didaktik, IPD är kursansvarig institution för kursen.

Bakgrund

Kursen Skolan i samhället ska innehålla följande delkurser för grundlärare F-3 och 4-6 (15 hp): Utbildningens historia och plats i samhället (5 hp, IPD), Utvärdering och utvecklingsarbeten i skolan (1,5 hp, IPD), Kunskap och vetenskap (2,5 hp, FI), Juridik och etik i skolans värld (2,5 hp, JI), Framträdande och retorik (3,5 h p Svefler). För ämneslärare inom HY-området (22,5 hp) består kursen av ovanstående kurser samt Ämnesdidaktik, läroplansteori, betyg och bedömning (7,5 hp, ISD, HSD beroende på inriktning).

Syftet med föreliggande projekt är:

  1. att utifrån de 5 respektive 7 delkurserna skapa en sammanhållen kurs med gemensamma tydliga teman såsom: skolans demokratiska uppdrag, demokratins grund, värdegrund och mänskliga rättigheter, vetenskapligt förhållningssätt och akademisk kunskapssyn.
  2. att utveckla IKT-baserade undervisningsformer för att stödja lärarstudenters lärande.

Ansvarsfördelning och organisering

Ylva Ståhle, (IPD) projektledare
Eva Edman-Stålbrandt, (IPD) studierektor
Larissa Mickwitz,  (IPD) kursansvarig Skolan i samhället
Jonas Gustafsson, (IPD) ansvarig för delkurs Utvärdering och utvecklingsarbeten i skolan
Daniel Lövheim, (IPD) ansvarig för delkurs Utbildningens historia och plats i samhället
Maria Lim Falk/Gunilla M Almström Persson, (Svefler) studierektor/ansvarig för delkurs Framträdande retorik
Lena Sandström, (JI) ansvarig för delkurs Juridik och etik i skolans värld
Mikael Janvid, (FI) ansvarig för delkurs Kunskap och vetenskap
Kerstin Grenö, (HSD) ansvarig får delkurs Ämnesdidaktik, läroplansteori, betyg och bedömning
Pernilla Roseli Steuer, (ISD) ansvarig får delkurs Ämnesdidaktik, läroplansleori, betyg och bedömning

Tidsplan

Start våren 2017 - avlutas i december 2018. 

Budget

Beviljade medel: 640 000 kronor.

Planerings- och utvecklingsarbete kring kursen Eleven i skolan

Bäckahagens skola. Foto: Eva Dalin
Bäckahagens skola. Foto: Eva Dalin

Ansökan gäller ett institutionsövergripande planerings- och utvecklingsarbete kring kursen Eleven i skolan mellan Institutionen for pedagogik och didaktik (IPD), Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (BUV) samt Specialpedagogiska institutionen (Specped). Bidrag har sökts för att utveckla och samordna de tre kurserna inom Grundlärarprogrammet F-3 och 4-6, kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) och ämneslärarutbildningarna.

Syftet med föreliggande projekt är att:

  1. skapa en sammanhållen kurs Eleven i skolan med tydliga gemensamma teman där kurserna Sociala relationer i skolan, Teorier om lärande och individens utveckling, samt Specialpedagogik, ingår som delkurser.
  2. utveckla IKT-baserade undervisningsformer för att stödja lärarstudenters lärande,
  3. skapa en kommunikationsplattform för alla lärare som undervisar i de tre delkurserna.

Ansvarsfördelning och organisering

Jonas von Reybekiel, Ylva Ståhle, Maria Calissendorff, Larissa Mickwitz
Jonas von Reybekiel, Ylva Ståhle, Maria Calissendorff, Eva Edman Stålbrandt, Larissa Mickwitz. Foto: Solveig Hauser

Ylva Ståhle, (IPD) projektledare
Eva Edman-Stålbrandt, (IPD) studierektor
Jonas von Reybekiel Trostek (IPD), Maria Calissendorff (IPD) kursansvariga för kursen Eleven i skolan och ansvarig för delkursen Teorier om lärande och individens utveckling
Ingrid Olsson, (BUV) ansvarig för delkursen Sociala relationer i skolan
Fia Andersson, (Specped) ansvarig för delkursen Specialpedagogik

Tidsplan

Start våren 2017 - avslutas i december 2018.

Budget

Beviljade medel: 400 000 kronor.

Språkutvecklande undervisning på yrkesprogram

Eva Eliasson
Eva Eliasson. Foto: Solveig Hauser

Lärarstuderande vid yrkeslärarprogrammet har under flera år efterfrågat mer kunskap om undervisning av elever som har svenska som andraspråk. Under sina VFU-perioder har de mött elever som har begränsade kunskaper i svenska, vilket har inneburit stora didaktiska utmaningar. Detta gäller särskilt vuxenutbildningarna inom vård- och omsorg i storstadsområdena, där vissa grupper till övervägande del består av elever med begränsade kunskaper i svenska. Problematiken gäller dock inte enbart vård- och omsorgsutbildningar. Många av de flyktingar som Sverige tagit emot de senaste åren behöver yrkesutbildning inom olika sektorer för att komma in på den svenska arbetsmarknaden, vilket kräver välutbildade yrkeslärare med goda kunskaper om språkutvecklande ämnesundervisning. Språkutvecklande undervisning och arbetssätt är inte heller något som enbart gagnar elever från andra länder, även svenskspråkiga elever har nytta av ett ökat fokus på språkutveckling. Vikten av att använda sig av språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen framhålls av skolverket genom bland annat publikationer och diskussionsunderlag riktat till arbetslag och lärare. 

Vår intention är att integrera kunskap om språkutveckling och didaktiska redskap för språk- och ämnesutvecklande undervisning i vissa av de befintliga kurserna på yrkeslärarprogrammet.

Projektet syftar till att:

  1. öka kompetensen om språkutvecklande ämnesundervisning för verksamma lärare i yrkeslärarprogrammet utifrån intentionen att stärka lärarstudenternas förståelse för hur språk och ämnesområde samspelar
  2. stärka samverkan mellan yrkeslärarutbildare och VFU-handledare genom gemensam fortbildning och erfarenhetsutbyte  och därigenom minska glappet mellan den universitetsförlagda och den skolförlagda lärarutbildningen
  3. dokumentera och sammanställa forskning och beprövad erfarenhet som rör språkutvecklande arbetssätt inom gymnasieskolans yrkesprogram utifrån intentionen att ge lärarstudenterna tillgång till material om språkutvecklande arbetsformer

Projektgrupp

Eva Eliasson, IPD, programansvarig för Yrkeslärarprogrammet
Åsa Broberg, lektor Yrkeslärarprogrammet
Katarina Lagercrantz All, adjunkt Yrkeslärarprogrammet 

Tidplan

Start våren 2017 - avslutas i maj 2018.  

Budget

Beviljade medel: 371 000 kronor.