Torsten Husén byggde under 1940-talet upp den militär-psykologiska verksamheten i Sverige. I början av sin professorstid deltog han genom forskning och debattskrifter i förberedelserna för grundskolans genomförande. Från början av 1960-talet ägnade han sig i allt högre grad åt internationella forskningskontakter, främst som ledare under många år av ett projekt (IEA) som jämför skolresultat i olika länder. Husén framstår som en världsledande auktoritet inom sitt ämnesområde inte minst genom kritisk granskning av skolan som institution, till exempel i The School in Question (1979, översatt till tio språk).

En boktitel från varje decennium illustrerar mångsidigheten i hansförfattarskap:

  • Adolescensen (doktorsavhandling 1944)
  • Psychological Twin Research (1959)
  • International Study of Achievement in Mathematics (1967)
  • Talent, Equality and Meritocracy (1974)
  • Educational Research and Policy (1984)
  • Issues in Science Education (1990) och Bokslut: Essäer om utbildning (2002). 

Memoarsamlingar är En obotlig akademiker (1981) och Möten (1992).

Torsten Husén
Torsten Husén hade stort inflytande på utformandet av den moderna grundskolan i Sverige och var också en auktoritet i utbildningsmetoder i andra länder.