Isak Benyamine
Isak Benyamine, Institutionen för pedagogik och didaktik. Foto: Niklas Björling

Avhandlingen består av två studier. I den historiska studien undersöks hur man i andra tider beskrivit vad studenter behöver arbeta med under sin utbildning för att utvecklas till professionella konstnärer.

I avhandlingens interaktionsstudie undersöks hur deltagarna i undervisningen genom olika maktrelationer formar varandra och hur de etablerar normer och värden som står i relation till föreställningar om vad konst kan vara.

Vad innebär begreppet konstnärlig undervisningspraktik?

– Förutom att det handlar om att producera konstnärliga verk handlar det om att studenter och elever ska konfronteras med konkreta tillverknings- och framställningsproblem snarare än med lärande- och kursmål.

I begreppet betonas inte skillnaderna mellan olika konstarter, som i bildpedagogik eller danspedagogik. Inte heller betonas skillnaden mellan estetik och konst, som i estetiska lärprocesser.

Begreppet understryker istället hur undervisningen präglas av en maktkamp som handlar om vad olika handlingar ska betyda i det konstnärliga arbetet och om deltagarnas vilja att låta en särskild förståelse av konst dominera i undervisningen.

Foto: Wavebreakmedia
Foto: Wavebreakmedia

Vad är det som händer i den konstnärliga undervisningen?

– Undervisningen sker i hög utsträckning genom samtal och genom att deltagare prövar och testar. Kunskapen utgår oftast från individernas erfarenheter och känslor och sällan från traderad kunskap i böcker eller artiklar.

Betydelsen av deltagarnas egna erfarenheter och känslor och betydelsen av att färdigställa ett konstnärligt verk blir det centrala i de konstnärliga undervisningspraktikerna. 

Hur då?

– I undervisningen antar lärandet en upptäckande karaktär. Snarare än att överta och tillägna sig etablerad kunskap handlar det för studenterna om att upptäcka den konstnärliga potentialen i sina egna erfarenheter och insikter.

Deltagarna utvecklar därigenom en kompetens som handlar om självutvärdering, självanalys och självomdöme.

Men det handlar också om att räta in sig i gemenskapens normer och värden där traderad kunskap har liten betydelse och det personliga erfarenheterna är helt centrala.

Läs mer om Isak Benyamines avhandling: Konstnärliga undervisningspraktiker Genealogier, diskurser och makt

Läs om: Isak Benyamine