Foto: Niklas Björling
Ulf Fredriksson. Foto: Niklas Björling

Boken försöker ge en både bredare och fördjupad analys utifrån data från samtliga sex PISA-undersökningar som genomförts från 2000 till 2015. En bakgrund till PISA om varför undersökningarna startades och hur de genomförs ges. Utvecklingen över tid inom de områden som PISA undersökt (läsförståelse, matematik, naturvetenskap och problemlösning) analyseras.

PISA-resultaten används för att diskutera frågor kring likvärdighet, genus och elever med utländsk bakgrund. De svenska resultaten analyseras utifrån ett internationellt perspektiv. Kritiken mot PISA, vilka lärdomar som kan dras från undersökningarna och hur PISAs framtid ser ur behandlas. De som medverkar med olika kapitel i boken är de som arbetat med att genomföra PISA-undersökningarna i Sverige och som tidigare medverkat som författare i de olika svenska PISA-rapporterna.

Ulf Fredriksson har, förutom att vara en av redaktörerna för boken, också medverkat som medförfattare av flera kapitel. Han är med och skriver om hur elevers läsförståelse utvecklats enligt PISA, skillnader mellan flickors och pojkars resultat, skillnader mellan inhemska elever och elever med utländsk bakgrund, Sveriges resultat i jämförelse med andra länder, lärdomar från PISA, kritiken mot PISA samt PISA och framtiden.

Boken är utgiven av förlaget Natur & Kultur (se https://www.nok.se/titlar/akademisk-pedagogik/pisa-under-15-ar/)