Daniel Lövheim. Foto: privat
Daniel Lövheim. Foto: Anna Lövheim

Vad är bakgrunden till att du har skrivit den här boken?

Jag har länge följt den allmänna diskussionen om hur svårt det varit att rekrytera tillräckligt många individer till naturvetenskapliga och tekniska utbildningar i Sverige och övriga västvärlden.

När jag började tränga djupare in i frågans historiska uppkomst kunde jag också se hur problemet hade fler bottnar, inte minst när det gäller frågan om valfrihet som försvårade en alltför hård styrning av ungdomar till att bli ingenjörer. Kollisionen mellan dessa två utbildningspolitiska ambitioner - rekryteringsbehovet och valfrihetstematiken - är mycket intressant och talande för efterkrigstidens Sverige.

Å den ena sidan har det funnits ett akut problem som måste lösas med tanke på arbetsmarknad och välfärd, å den andra har man byggt upp ett samhälle som i högre grad än någonsin säger sig vilja respektera den enskildes fria vilja. Vad händer om individerna inte använder denna valfrihet till att välja de i samhällelig mening viktigaste utbildningarna?

Boken är en slutredovisning av ett projekt som finansierats av Vetenskapsrådet.

Ideal som krockar?
Daniel Lövheim talar om en "mjuk styrning" genom kursplaner och läromedel och andra former av påverkan som tävlingar och science centers.

Finns det några spännande slutsatser?

Ett resultat av kollisionen mellan naturvetarbehov och valfrihet blir en rekryteringspolitik som söker förmå ungdomar att välja naturvetenskap och teknik av sin fria vilja. Det utvecklas olika strategier inom stat och näringsliv för att påverka, uppmuntra, stimulera och intressera elever för dessa ämnen. Denna "mjuka styrning" eller "liberala styre" tar sig uttryck inom såväl traditionella lärmiljöer (kursplaner och läroböcker) som helt andra former för påverkan (tävlingar och science centers).

Vem vänder sig boken till?

Den vänder sig till forskare, lärare och studenter inom vetenskapshistoria, utbildningshistoria, pedagogik och naturvetenskapernas didaktik, men även journalister och den intresserade allmänheten då den ger en bild av ett fenomen som är högst närvarande i vår samtid.  

Kan du berätta lite om vad du har aktuellt inom forskningen just nu?

Just nu skriver jag om fostran av naturvetenskapliga eliter i Sverige och mer specifikt den roll som tävlingar spelade (och spelar) i det avseendet.

Läs mer

Läs ett smakprov ur boken