Ruhi Tyson
Ruhi Tyson, Institutionen för pedagogik och didaktik. Foto: Christian Habetzeder

Bildning och praktisk klokhet i skola och undervisning handlar om att i praktiken gestalta undervisning så att den blir bildningsorienterad. Det innebär att undervisningen bidrar till elevernas känsla av meningsfullhet och upplevelse av att bli berikade, både kunskapsmässigt och personligt. Praktisk klokhet, förmågan att i en situation bidra till allas välbefinnande och växande, beskriver kärnan i vad det innebär att vara bildad.

Boken utgår från verkliga berättelser och tar upp områden som bildning och förståelse, praktisk bildning, yrkesbildning och moralisk bildning. Frågor som ”Vad är en bra ledare och en bra förebild?” och ”Vad är det som gör att en elev upplever skolan som meningsfull?” diskuteras. Berättelserna skildrar bland annat konfliktlösning på elevers egna villkor, hur lärare vänt utvecklingen i bråkiga klasser och vilken betydelse enkla förändringar i skolmiljön kan ha. Samtidigt beskriver boken praktiska ämnens mervärden och hur estetiska ämnen kan berika ämnesteoretiska.

Bildning och praktisk klokhet i skola och undervisning vänder sig till blivande och verksamma lärare.

Ruhi Tyson

Ruhi Tyson är fil.dr i pedagogik vid Stockholms universitet. Förutom en akademisk utbildningsbakgrund har han även en hantverkspraktisk utbildningsbakgrund i bokbindning. Erfarenheterna av det praktiska arbetet och verkstadsmiljön har på ett avgörande sätt påverkat hans akademiska studier. Dessa har också bidragit till att utveckla förutsättningarna för det praktiska lärandet.

Ett smakprov ur boken: Bildning och praktisk klokhet i skola och undervisning

Läs ett smakprov ur boken