Design för lärande Historia - medeltiden som exempel

Medeltiden är en epok som har avsatt många olika avtryck också i vår tid, inte minst som en mytomspunnen inspirationskälla. Detta gestaltas på många vis, bland annat i romaner, filmer, tv-serier, spel, lajv och arrangemang som ”Medeltidsveckan” eller Nordisk festival för medeltida musik. Bruket av medeltiden säger därför också något väsentligt om vår egen tid, och blir ett intressant ”nyckelhål” för att förstå både vilken bild vi skapar av oss själva och vilken bild vi skapar om en historisk epok.

Nya boken "Design för lärande Historia" söker svar på frågor som: Hur gestaltas och används medeltiden i olika sammanhang? Vilka aspekter lyfts fram som centrala, och vilka tonas ner? Dessa frågor rör historiebruk och historiemedvetande, som ju också är centralt för skolans undervisning. Därför vill vi också se närmare på hur medeltiden representeras (multimodalt) och bearbetas i förskolans och skolans värld jämfört med hur medeltiden tar gestalt i andra sammanhang.

Boken – med fokus på design för och design i lärande – vänder sig till lärarutbildning och lärarfortbildning, men också till studerande i pedagogik och didaktik såväl som studerande inom andra discipliner som intresserar sig för hur kunskap gestaltas och används i olika sammanhang.

 
Eva Insulander

Eva Insulander.

Eva Insulander är universitetslektor och docent vid Institutionen för pedagogik och didaktik. Hennes generella forskningsintresse omfattar design för lärande, kunskapsrepresentationer, social interaktion, lärande och bedömning. Hon har exempelvis studerat hur museibesökare skapar mening i museiutställningar, hur historia kommuniceras i utställningar, i läromedel och i undervisning, vilken kunskap som erkänns i undervisningen i olika skolämnen samt hur lärare positioneras och ges handlingsutrymme i kompetensutveckling. Studierna utgår från teoretiska perspektiv hämtade från bland annat multimodal socialsemiotik och institutionsteori.

Om boken

Design för lärande - medeltiden som exempel, Studentlitteratur, 2019.