Idag begränsar skollagen möjligheterna till gemensamt ansvarstagande för både rektorer och förskolechefer.

Marianne Döös, projektledare, tilldelas 2 475 000 kronor för att tillsammans med Södertälje kommun utveckla modellen Funktionellt delat ledarskap, FDL, för att ge rektorer och förskolechefer goda förutsättningar att klara sitt uppdrag och också sprida kunskap om denna modell. Studien består av en kvantitativ utvärderande främst arbetsmiljöinriktad del och en utvecklande verksamhetsinriktad del.

Mer om studien: Chefer i skola och förskola har stort ansvar för lärande men ont om tid för pedagogisk ledning

Foto: Eva Dalin. Förskolan Skorstenen, Råcksta.
Foto: Eva Dalin. Förskolan Skorstenen, Råcksta.

Chefer i skola och förskola har en erkänt svår arbetssituation i verksamheter kännetecknade av korstryck och motstridiga värdesystem. De är ansvariga för barns och elevers utveckling och lärande utan att ges förutsättningar att ägna tillräcklig tid åt pedagogisk ledning. Såväl chefer som medarbetare är starkt belastade.

En innovativ ledningsmodell ska utvecklas där ledarskapet delas

Syftet med projektet är att bidra till utveckling av och kunskap om en innovativ ledningsmodell som har potential att ge goda förutsättningar för rektorer och förskolechefer att klara sitt uppdrag. Modellen utvecklas i Södertälje kommun där utbildningsdirektören tagit initiativ till att införa s.k. funktionellt delat ledarskap i förskolor och skolor.

Modellen innebär en avsevärd skillnad belastningsmässigt jämfört med skollagens princip om rektors/förskolechefs delegation av mindre uppgifter. Tre teoretiska utgångspunkter används: organisationspedagogisk lärteori, ledarskapsteori rörande alternativa kollektiva former samt arbetsmiljöteori om arbetets krav och resurser.

Om studiens upplägg

Studien består dels av en kvantitativ utvärderande främst arbetsmiljöinriktad del, dels av en utvecklande verksamhetsinriktad del. Samarbete sker med rektorer, förskolechefer, enhetschefer och kommunens utbildningskontor för gemensam kunskapsutveckling, med inspiration från metoder angående lärande utvärdering och dialogkompetens.

Projektet beräknas pågå 2017-01-01–2018-12-31 och kunskapen det förväntas ge har potential att bidra till lösningar på verksamhets- och arbetsmiljöproblem i svensk skola och förskola.

Projektledare Marianne Döös, medarbetare: Erik Berntson och Lena Wilhelmson.

Läs mer om forskning inom Organisationspedagogik vid institutionen

Dubbelt ministerbesök i Södertälje: "stort intresse i skol-Sverige runt det man gör i Södertälje"

Dubbelt ministerbesök i Järna: "Det finns ett stort intresse i skol-Sverige runt det man gör i Södertälje", läs reportage i tidningen LT, 2016-12-15