Avhandlingstitel

Att skapa framtid – En analys av interaktionen i studie- och yrkesvägledande samtal med unga i migration.

Opponent

Docent Stefan Lund, Institutionen för idrottsvetenskap, Linnéuniversitetet.

Betygsledamöter

Professor Hector Pérez Prieto, Institutionen för pedagogiska studier, Karlstads universitet, Professor Pirjo Lahdenperä, Avdelningen för vuxenpedagogik, Mälardalens högskola, Karolinska Institutet, samt samt professor Klas Roth, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet. Suppleant är professor Robert Ramberg, Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.

Handledare och ordförande

Professor em. Boel Englund, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet.   

Avhandlingsbeskrivning 

Studien adresserar frågan om vilka förutsättningar för att forma framtiden som människor i migration erbjuds i studie- och yrkesvägledande samtal. Studiens syfte har varit att belysa hur mening om framtid formas i samtal med unga nyanlända vägledningssökande. För att besvara studiens frågor har samtal i gymnasieskolans Språkintroduktion studerats med avseende på interaktionen mellan studie- och yrkesvägledare och nyanlända elever.

Fem elever och fem vägledare har följts genom ljudinspelning av samtal, observationer samt medforskande intervjuer. Eleverna är mellan 17 och 19 år, varav tre är män och två kvinnor. Studien tar sin utgångspunkt i en dialogisk teoriram och samtalen har analyserats med begreppen kommunikativa projekt och strategier med ambitionen att fånga och belysa samspelet i dessa samtal.

Resultatet visar hur vägledande samtal både kan bidra till och begränsa elever i migrations möjligheter att skapa mening om framtiden. Vägledande samtal med individer i migration framstår sammantaget som mer oförutsägbara och komplexa än med vägledningssökande som har svensk skolbakgrund.

Samtalen tar form genom att deltagarna samhandlar i ett komplicerat samspel. Makt växer fram i samtalens interaktion men där utvecklas både motstånd och maktlöshet. Interaktionen är dynamisk och varierar med deltagarna och de institutionella ramarna och det är med studiens ansats och begränsade material svårt att med bestämdhet dra slutsatser men resultatet antyder att vägledares samtalsstrategier tillsammans med goda institutionella förutsättningar bidrar till att samtalen i högre utsträckning får en vägledande och utbildande funktion för eleverna.

Åsa Sundelin, Institutionen för pedagogik och didaktik
Åsa Sundelin, Institutionen för pedagogik och didaktik

Länk till abstract och avhandling i fulltext i Diva

 

 

 

 

 

 

 

Naturhistoriska riksmuseet
Naturhistoriska riksmuseet

Vägbeskrivning till Naturhistoriska riksmuseet