Jon Ohlsson, prefekt, Institutionen för pedagogik och didaktik
Jon Ohlsson, arbetslivsforskare, professor vid Institutionen för pedagogik och didaktik

I en nyutkommen bok om Kollektivt lärande i arbetslivet presenteras aktuell forskning inom organisationspedagogiken. Här finns studier på olika arbetsplatser om hur man kan organisera verksamheten för att stödja människors lärande och utveckling. Det hänger nära samman med att verksamheten utvecklas genom att man tar tillvara människors kompetens. 

Jon Ohlsson berättar mer om vad han anser att kompetens och lärande är. Hur lärande går till och bakgrunden till att man skrivit denna bok. Den är en kritik mot dagens trend att organisera arbetsplatser som blivit alltmer instrumentell och regelstyrd, enligt författarna till boken, och där koncepten ”göra”, ”utföra”, blivit mer dominerande än ”skapa”, ”lära”. 

- Det är en risk när man överstyr och inte visar en tilltro till människan. Då tappar organisationen utvecklingskraft. Och det hämmar också människor om man talar om exakt hur arbetet ska utföras, hur meningsfullt blir arbetet då, säger Jon Ohlsson.

Kan du berätta om er kritik mot instrumentell målstyrning av verksamhet?    

- Med ambitionen att effektivisera och rationalisera har man alltmer kommit att ruta in vad folk ska göra, man upprättar manualer och lathundar. Det här kan leda till att människors egen förmåga att reflektera blir sämre och i förlängningen vår förmåga att fatta beslut. Det ger oss också sämre möjligheter att lära och utvecklas på våra arbetsplatser. 

- Till viss del ser vi det också på universiteten att man betraktar kunskap som små paket som man kan dela ut och en väldigt liten betoning på det kritiska tänkandet, även om vi försöker hålla emot en sådan utveckling. 

Vilka konsekvenser får det?

Arbetsplatsen blir mindre kreativ om allt är detaljstyrt.
Arbetsplatsen blir mindre kreativ om allt är detaljstyrt.

- Det man missar är också att titta på vilket arbetsliv som skapas när allt detaljplaneras och inrutas. Under senare år har det kommit rapporter om att människor mår dåligt på sina arbetsplatser. Nu rapporteras det också från skolans värld att barnen mår dåligt i skolan. 

- Om du får väldigt snäva ramar att arbeta inom, där det inte finns plats för egna initiativ och allt ska vägas och mätas, då gör du inte ett bra jobb, du kommer inte att trivas. 

- Arbetslivet måste utforma en alternativ utveckling snart, och det är en av anledningarna till att vi har skrivit den här boken för att vara med i den debatten.

Kan du ge några exempel på hur vi kan organisera lärande och genomföra verksamhetsutveckling på arbetsplatser?

- Kompetens är handlingsförmåga i relation till en viss uppgift. Om vi ser på vad olika människor har lärt när de gått en utbildning så är det olika saker de tagit till sig. Några lär väldigt lite och andra kanske inte ens behöver gå en utbildning för att lära sig. Kompetens är därför inget man lär sig enbart genom en utbildning, ett kunskapspaket som kan användas när man kommer ut i arbetslivet. Individen lär hela tiden om man ger förutsättningar för det.

Kollektivt lärande handlar om att ta till vara människors kompetens.
Kollektivt lärande handlar om att ta till vara människors kompetens.

- Det handlar om att ge förutsättningar för människor att kunna använda sin kompetens och sin potential och att tillsammans kunna utveckla verksamheten genom interaktion och kommunikation. När människor får förutsättningar gör de ofta ett bra jobb - det visar forskningen.

 

- Vi ger i boken exempel på hur man från ledningshåll ger medarbetarna möjlighet att överblicka sin arbetssituation, ta egna initiativ, kunna fatta beslut i saker som rör det egna arbetet, och kunna vara med och fatta gemensamma beslut. Det är viktiga saker.

- Det här diskuterar vi också på våra kurser med våra studenter, exempelvis på PAO-utbildningen (personal, arbete och organisation), där vi är med och utbildar de framtida personalledarna. Det är viktigt att man får en kritisk blick på dagens sätt att organisera arbetslivet.

- Två av studierna i boken som behandlar detta konkret är Camilla Thunborgs kapitel om utvecklingsarbete på Sveriges Radio och Pär Larssons studie på skolor som infört ny IT-teknik.

Finns det inte en risk att inget blir gjort om vi får för fria ramar?

- Man måste upprätta en balans mellan kontroll och ett intresse för människans utvecklingsprocesser. För det är naivt att tro att lärande och utveckling sker av sig självt. Det krävs utvecklingsinitiativ, ledarskap som stimulerar till kollektiva lärprocesser, och att man arbetar aktivt med utveckling för att den ska komma tillstånd.

- Utveckling kommer ofta på initiativ från medarbetare själva. Men man måste skapa förutsättningar för att ta fram sådana utvecklingsinitiativ. Det är där ledarskapet kommer in. Om inte människor kan mötas och resonera om hur vi ska göra så blir det ingen utveckling.

- Det vi kallar kollektivt lärande är just hur vi utvecklar en gemensam förmåga att utföra jobbet. Och då handlar det väldigt mycket om hur medarbetarna i organisationen samspelar och kommunicerar. 

- Människor skapar förståelse för sina arbetsuppgifter på olika sätt och när människorna ska börja samspela kan vad som helst hända. Häri ligger våra förutsättningar att lära tillsammans. 

Jon Ohlsson arbetar för närvarande med en ny bok som ska ha titeln: Den lärande organisationen 2.0. 

Läs mer

Kollektivt lärande i arbetslivet, Studentlitteratur, 2016.

Jon Ohlsson

Organisationspedagogik vid Stockholms universitet