Intervjuer med nydisputerade

Caroline Ignell

Så kan undervisningen öka förståelsen för miljöproblem

”Hur borde det vara?”. Gymnasieelever som ställs inför den frågan utvecklar en större förståelse för priset på varor och tjänster som bidrar till negativ miljöpåverkan.

Familjeillustration mostphotos

Vilka processer bidrar till förändring i barnpsykoterapi?

Fredrik Odhammar har disputerat på en avhandling om mötet mellan barn och psykoterapeut i psykodynamisk barnpsykoterapi. "Ett fynd var att barnens funktionsnivå ökade efter psykodynamisk barnpsykoterapi med parallell föräldrakontakt, såsom bättre frustrationstolerans och impulskontroll, större självförtroende och bättre självkänsla samt förmåga att hantera påfrestande situationer". Här berättar han om sin avhandling.

Läkare med journaler

Texter är en viktig del av yrkeskunnande inom vård- och omsorg

Enni Paul har disputerat på en avhandling om vård- och omsorgselevers möte med det arbetsplatsförlagda lärandets skriftpraktiker. "Det finns elever i studien som inte får tillgång till att lära sig använda de textuella redskap de behöver i arbetet i samband med sin APL, eftersom de inte erbjuds möjligheter att delta i samspel med andra i sådana lärandesituationer som behövs för att utveckla sitt kunnande att delta i yrkesrelevant skriftbruk", berättar Enni Paul. I studien intresserar sig Enni för vilka uppgifter eleverna får göra där texter används.

Jared O. Oderos avhandling

IKT-baserad distansutbildning i tidig post-apartheid Sydafrika

Jared O. Odero har disputerat på en avhandling om IKT-baserad undervisning i Sydafrika 1994-2002. Här berättar han om studien.

Liza Haglund Stockholms universitet

Avhandling söker nya sätt att tolka lärprocesser

Liza Haglund diskuterar i sin avhandling teorier om lärande och lyfter fram en första skiss till ett nytt sätt att tolka komplexa lärprocesser. Den benämns epistemisk holism.

Mimmi Waermö disputerar

Ny avhandling om barns lek

Mimmi Waermö disputerar på en avhandling om barn i skolår 4 och 5 och deras lek under skoldagens raster med fokus på deras förhandling, deltagande och agens/agentskap. Resultaten visar att barnens förhandling i lekverksamhet här specifikt rör förhandling av medverkan, förhandling av krav och förväntningar samt förhandling av roller och regler.

Khaleda Gani Dutt

Landsbygdens kvinnor i Indien får ökad makt över sina liv genom utbildning

Khaleda Gani Dutt har studerat den roll som vuxenutbildning och läs- och skrivkunnighet har för att transformera livet för marginaliserade kvinnor i två regioner (Rajasthan och West Bengal) i Indien. Här berättar hon om sin avhandling i internationell pedagogik.

Ellen Carms disputation puffbild till startsidan

Traditionella ledare är viktiga för att komma runt kulturella tabun i arbetet mot HIV/aids i Zambia

Ellen Carm disputerar den 31 mars på en avhandling med titeln "Caught in Culture – Cultural Transformation through HIV/AIDS Prevention Education in Zambia". Här berättar hon om sin avhandling i internationell pedagogik.

Christine Bendixen

Vilka villkor behövs för att kvinnor ska kunna vara en del av samhällsförändringen i Egypten?

Vilka förutsättningar behövs för att kvinnor i Egypten ska kunna vara en del i samhällsförändringen och vad motiverar kvinnor att motsätta sig de sociala, kulturella och politiska strukturerna, trots ofta höga personliga kostnader, är fokus i Christine Bendixens doktorsavhandling som hon försvarar den 10 mars.

Ruhi Tyson, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

Ny avhandling: Hur kan vi lära ut och synliggöra yrkesbildning och yrkesklokhet?

Ruhi Tyson har skrivit en avhandling om hur vi kan lära ut och synliggöra yrkesbildning och yrkesklokhet. Studien bygger på fallstudier inom områdena hantverks-, vårdlärar- och fritidslärarutbildning. Syftet med studien är att berika vår förståelse av yrkespraktik och didaktik på en teoretisk, metodologisk och praktisk nivå. - Att lära ut ett yrke kräver didaktisk skicklighet, men vad är det? Genom att ta del av hur lärare gör kan vi få lyckade exempel att lära av, säger Ruhi Tyson.

Katarina Lagercrantz All

Ny avhandling: Delaktighet- och lärprocesser i en yrkesutbildning

Katarina Lagercrantz All skriver i sin avhandling om vuxna elevers erfarenheter av vård- och omsorgsutbildningen inom Komvux. Vilka är utmaningarna och vad påverkar deras lärande? - Resultatet visar att utbildningen inte bara är en utbildning, utan i hög grad är ett delaktighetsprojekt. För eleverna handlar utbildningen om att bli delaktiga i arbetslivet, i samhället och i en vuxengemenskap.

Liz Adams Lyngbäck, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

Ny avhandling: Att vara förälder till ett barn som använder cochleaimplantat

Liz Adams Lyngbäck skriver i sin avhandling om erfarenheter hos föräldrar till döva barn som får ett cochleaimplantat och hur deras vardag gestaltar sig. "Vissa föräldrar tycks utveckla vad jag kallar dis/ability literacy som är en social litteracitet, det vill säga en social kunnighet som innefattar både medvetenhet och förmåga i att förstå barnet och andra som är likt barnet". Här berättar hon mer om sin studie.

Marie Hållander

Ny avhandling: Om vittnesmålets möjlighet att rätta det orätta

”Att undervisning med vittnesmål som vittnar om historiska sår ska kunna leda till ett jämlikare samhälle eller till att försöka rätta det orätta i historien finns som tanke inom ramen för forskning och samhället. Men fungerar det så? Vad finns det för pedagogiska möjligheter i vittnandet och i vittnesmålet?” Marie Hållander undersöker i sin avhandling hur vittnesmålet kan användas för att skapa förändring. Men hon visar också en paradox – vittnesmålet kan även bygga murar mellan människor.

Diana Garavito-Bermúdez

Ny avhandling: Learning ecosystem complexity. A study on small-scale fishers’ ecological knowledge

Diana Garavito-Bermúdez disputerar på en avhandling om ekologiska kunskaper bland småskaliga yrkesfiskare som lever och arbetar i ekosystem Vättern och Blekinge skärgård (Östersjön). Syftet med studien är att bidra till kunskap om hållbar användning och förvaltning av naturresurser.

Per Gynther, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

Ny avhandling: "Att se montessoripedagogiken som modell ger läraren vidgat handlingsutrymme"

Montessorilärares möjligheter till lärande i arbetet beror bl.a. på hur de ser på pedagogiken. Det visar den fjärde svenska avhandlingen om montessoripedagogik. Per Gynther har i sin avhandling studerat lärares praktiska tillämpning av montessoripedagogiken. Genom att undersöka lärarnas handlingsutrymme har han kunnat visa att möjligheterna till lärande och utveckling var beroende av om lärarna uppfattade pedagogiken som en metod eller som en modell för undervisningen.

Maria Terning, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

Ny avhandling: Nyliberala idéer formar gymnasieskolan och elevers livsval

Att vilja bli konkurrenskraftig och lyckas väl på arbetsmarknaden. Så lyder myten om den ideala gymnasieeleven i de senaste decenniernas politiska texter. Denna föreställning styr hur gymnasieskolan utformas och vilka gymnasieprogram eleverna bör välja, visar en ny avhandling i pedagogik.

Camilla Gåfvels avhandling

Ny avhandling: Skolad blick på blommor

Camilla Gåfvels har disputerat på en avhandling om formandet av yrkeskunnande i floristutbildningen. Avhandlingens syfte är att beskriva hur yrkeskunnande kommer till uttryck i floristutbildningen, med fokus på skolningen av blick för blommor/blomsterbinderi.

Åsa Sundelin, disputation, Institutionen för pedagogik och didaktik

Ny avhandling: God studie- och yrkesvägledning avgörande för nyanlända elever

Studie- och yrkesvägledande samtal har en central roll i att stödja nyanländas etablering och övergångar mellan utbildning och arbete. Personer som kommer till Sverige i senare skolålder kan få större svårigheter att ta sig igenom utbildningsväsendet och vidare till arbetslivet: det tar ofta längre tid i gymnasiet, de har högre grad av studieavbrott och kan ha svårare att etablera sig i arbetslivet.

KONTAKT

Matilda Wiklund
Studierektor forskarnivå
Tfn: 08-120 762 33
E-post: matilda.wiklund@edu.su.se

Christina Edelbring
Utbildningsadministratör
Tfn: 08-16 3650
E-post: forskarutbildning@edu.su.se

Emma West
Tfn: 08-16 3976
E-post: forskarutbildning@edu.su.se