Vad handlar din avhandling om?

Liza Haglund. Foto: Anna Hartwig
Liza Haglund. Foto: Anna Hartwig

- I avhandlingen, som är en sammanläggningsavhandling, diskuteras tolkning av lärandeprocesser inom pedagogisk forskning. Belysningen av komplexiteten i tolkning av till exempel intervjumaterial är ett centralt tema. En utgångspunkt är att kunskapsteoretiska och ontologiska antaganden påverkar hur forskning planeras och genomförs. Tre forskningsperspektiv på lärande diskuteras i relation till respektive syn på kunskap och lärande, behaviorism, konstruktivism samt sociokulturalism. I avhandlingen diskuteras också Intentionell Analys, i relation till dess syfte att hantera kritik som riktats mot konstruktivism.

Vad är studiens viktigaste resultat?

- I avhandlingen dras slutsatsen att såväl de tre perspektiven som Intentionell Analys bidrar med viktiga aspekter i tolkning av lärandeprocesser, men också att den kritik som kan riktas, och har riktats, mot respektive perspektiv pekar mot behovet av ett nytt sätt att förhålla sig till forskning om lärande. Som alternativ föreslås filosofen Donald Davidsons teorier om kunskap och tolkning, som möjlig utgångspunkt för tolkning av komplexa lärandeprocesser. 

Hur har du gjort studien?

- Studien har genomförts på så sätt att jag utgått från tre villkor, holism, teoriers underbestämning, samt intentionalitetens komplexitet, som jag menar att tolkning av komplexa lärandeprocesser lyder under, och som relaterar till validiteten i tolkningarna. Centrala begrepp hämtade från Davidson, såsom triangulering, välvillighetsprincipen samt framträdande drag har sedan prövats inom ramen för Intentionell Analys.

Något annat du vill lyfta fram?

- Begreppen triangulering, välvillighetsprincipen och framträdande drag kan förhoppningsvis fylla en metodologiskt viktig funktion i forskningssammanhang där tolkning av personers yttranden ingår. Det jag ser som en central fråga av vidare intresse är frågan om hur vi går till väga när vi förstår innebörden i yttranden, till exempel i en skolkontext. Jag tänker här inte bara på rena klassrumssituationer utan även på olika typer av tester, bedömningar mm.

Läs mer

Avhandlingen i fulltext i DiVA
Sammanfattning av avhandlingen