Tobias Malm
Tobias Malm

Tobias Malm: - Jag har en bakgrund som musiklärare och musiker. Erfarenheter från gruppverksamheter på olika nivåer och engagemang inom den ideella sektorn har lett till en specifik nyfikenhet på hur organisationer formas och utvecklas, särskilt i informella sammanhang.

Masterprogrammet i pedagogik här på institutionen fördjupade intresset för organisering och meningsskapande, och dess koppling till identitetsprocesser i mindre grupper. Masteruppsatsen handlade om organiseringsprocesser i ett popband och undersöker och utvecklar begrepp som beskriver hur mindre, informella organisationer får saker att hända i sin verksamhet.

I det nu påbörjade avhandlingsprojektet är tanken att både bredda förståelsen av självorganisering till vad som kan beskrivas som självskapade organisationer, samt att fördjupa det teoretiska arbete som påbörjats i masteruppsatsen. Återigen är det pop- och rockbandsverksamheter som står som empiriskt exempel, då de dels är en underbeforskad praktik i termer av organisering, samt utgör en stor och betydande verksamhet som på många sätt kan sättas i samband med vad som ibland kallas ”det svenska musikundret”.

Förhoppningen är att kunna bidra med pedagogiska insikter om organisering i självskapade organisationer beträffande villkor och utveckling av gynnsamma organisatoriska resurser och hur denna utveckling hänger ihop med identitetformande. Detta ansluter till en organisationspedagogisk diskussion om lärande och utveckling inom mindre team och arbetsgrupper som faller inom de informella och entreprenöriella aspekterna av arbetslivet.

I övrigt gillar jag innebandy, vegokäk och Djurgårn.

Handledare: Camilla Thunborg, Pär Larsson och Ulrika Bennerstedt.

Aron Schoug
Aron Schoug

Aron Schoug är doktorand i pedagogik med intresse för ledarskaps- och organisationsfrågor i det civila samhällets organisationer. I sin masteruppsats undersökte Aron förutsättningarna för hållbar motivation i det ideella arbetet och hur lokala styrelseledamöter resonerar om arbetet med att upprätthålla och stärka det ideella engagemanget.

I sitt avhandlingsarbete kommer han studera grupprocesser, dialogisk kommunikation och lärande i det frivilliga arbetet med syfte att bidra med fördjupade kunskaper om civilsamhällets betydelse för demokratin. I fokus står frågan vilka villkor som finns för att civilsamhällets organisationer ska kunna fungera som demokratiskolor utifrån ett samtalsdemokratiskt ideal. Detta undersöks med hjälp av observationer och videoinspelningar av gruppsamtal vilka analyseras bland annat med hjälp av Jürgen Habermas teori om kommunikativt handlande samt Lena Wilhelmsons teori om dialogkompetens.

Intresset för civilsamhället och den mellanmänskliga interaktionen i det frivilliga arbetet har sitt ursprung i Arons egna erfarenheter från föreningslivet där han bland annat engagerat sig i kultur och miljöfrågor. Efter avslutad lärarutbildning 2007 ägnade han några år åt att komponera och spela musik samt skriva och producera samhällssatirisk teater. Lärdomen av denna tid var att han hade större fallenhet för själva organiseringsarbetet än för det konstnärliga skapandet. Han började därför arbeta som studiecirkelledarutbildare på Studiefrämjandet och byggde under åren 2011-2015 upp en ledarskapsutbildning för ungdomar i förorten. Parallellt med detta arbete läste han masterprogrammet i pedagogik vid institutionen och färdigställde hösten 2014 sin uppsats ”Utan piska och morot” om vilken han sedan våren 2015 föreläst på organisationer som Rädda Barnen, Hyresgästföreningen och JAK-banken. Sommaren 2015 medverkade han med ett kapitel i en vetenskaplig antologi om förtroendevalda i det svenska föreningslivet. Läs mer om ”Utan piska och morot” här.

Vid sidan av det akademiska skrivandet har Aron även skönlitterära ambitioner och hoppas kunna gestalta de samhällsanalyser och filosofiska frågeställningar som han arbetar med i novell- och romanform. 

Handledare: Tore West, Maud Baumgarten och Lena Wilhelmson.

Jakob Larsson
Jakob Larsson

Jakob Larsson är doktorand i pedagogik och arbetar på en avhandling om hur genus, med särskild fokus på maskulinitet, tar sig uttryck och ges mening i den psykoterapeutiska situationen i mötet mellan psykoterapeut och patient. Maskulinitet studeras här ur ett fenomenologiskt förstapersonsperspektiv, med utgångspunkt i framför allt Beauvoirs, Merleau-Pontys och Sara Ahmeds tänkande.

Hans intresse för genusfrågan i den psykoterapeutiska praktiken fick han bland annat då han tidigare arbetade med behandling i Kriminalvården, främst med manliga klienter dömda för grova våldsbrott samt våld i nära relation.

Det empiriska materialet bygger på kvalitativa intervjuer med såväl psykoterapeuter som (före detta) patienter.

Utöver mastersexamen i pedagogik har Jakob framför allt studerat psykologi, psykoterapi och estetiska vetenskaper. På sin fritid uppskattar han god mat, populärkultur och resor till när och fjärran länder.

Handledare: Gunnar Karlsson, Petra Roll Bennet och Robert Ohlsson.

Reed Curtis
Reed Curtis

Reed Curtis: - I am a new International and Comparative Education doctoral candidate in the Department of Education. I spent the past five years working in higher education in the United States where I served as an academic advisor, curriculum coordinator, and instructor at the University of North Carolina Wilmington (UNCW). In my roles at UNCW, I holistically challenged and supported students as they transitioned to higher education. I plan to do similar here at Stockholm University in a much more research-focused, and international, way.

My research focuses on the transitions of first-year university students in England and Sweden. In particular, I plan to investigate the role academic exploration plays in the transitions and how it may or may not help shape identity development.

I am lucky to have a strong team of supervisors who are already helping me through my own transition to Sweden and will coach me through my research: Lázaro Moreno Herrera, Max Scheja, and Fredrik Hertzberg.

Other than research, I hope to spend my time in Europe traveling and learning as much as I can about other cultures to take back and share to the small town in South Carolina that I grew up in.  I also hope to teach many Swedes some southern “twang” or dialect.  Ya’ll are always welcome for some ice cold sweet tea in SC!

Supervisors: Lázaro Moreno Herrera, Max Scheja, and Fredrik Hertzberg.

Maria Christidis
Maria Christidis

Maria Christidis är högskoleadjunkt på sjuksköterskeprogrammet på Röda Korsets högskola där hon undervisar i vård och omvårdnad. Efter att ha avlagt licentiatexamen inom Forskarskolan i yrkesämnenas didaktik fortsätter hon nu sina forskarutbildning inom didaktik. I grunden är Maria leg. sjuksköterska med klinisk erfarenhet inom olika specialiteter men även leg. gymnasielärare i svenska, engelska, nygrekiska samt i vård och omsorg med mångårig undervisningserfarenhet. Maria är dessutom certifierad för sin pedagogiska skicklighet av Stiftelsen för Svensk Skola.

Hennes forskningsintresse riktar sig främst mot didaktiska frågor om undervisning och lärande, med särskilt fokus på vårdutbildning. I licentiatuppsatsen studerades den ämnesintegrerade undervisningen ur ett verksamhetsteoretiskt perspektiv med fokus på handlingar, redskap och mål i tematiskt arbete på gymnasiets vård- och omsorgsprogram. Resultatet visade att ämnesintegrerad undervisning tillgängliggör ett ämnesöverskridande yrkeskunnande som inte tillgängliggörs via traditionell undervisning. I det fortsatta avhandlingsarbetet har Maria för avsikt att vidare fördjupa sig i den ämnesintegrerade undervisningen. Detta genom att undersöka hur den ämnesintegrerade undervisningen förbereder eleverna på vård- och omsorgsprogrammet för deras framtida profession inom vården. 

Handledare: Lázaro Moreno Herrera, Eva Elisasson och Janet Mattsson.

Isak Benyamine
Isak Benyamine

Isak Benyamine: - Jag är sedan hösten 2015 verksam som doktorand i didaktik på IPD. I min licentiatuppsats Bedömning som meningsskapande resurs i handledningssamtal. Multimodala och kvalitativa diskurser i konstnärlig högskoleutbildning (2015) undersökte jag bedömning som en dimension i handledningssamtal. I det fortsatta avhandlingsarbetet kommer jag att undersöka inkluderings- och exkluderingsprocesser som en funktion av bedömning i individuell handledning.  

Jag har de senaste tio åren bland annat verkat som lärarutbildare på Lärarhögskolan i Stockholm, Luleå tekniska universitet, Musikhögskolan, Södertörns högskola, samt varit föreståndare för forskargruppen Share/IT & utbildning på The Interactive Institute. Vid sidan av mitt doktorandarbete arbetar jag som verksamhetsutvecklare med fokus på forskning och utbildning på Riksteatern.

Handledare: Anna-Lena Kempe, Jon Ohlsson och Klara Bolander Laksov.