Internationellt arbetar forskare inom VET-fältet med en mångfald av forskningsfrågor. På samhällelig nivå kan det handla om yrkesutbildningssystemets såväl historiska som framtida utveckling. På institutionsnivå ligger frågor om hur olika yrkesutbildningar organiseras och utformas och på klassrumsnivå kan det handlar om analyser och design av processer för undervisning och lärande i varierande miljöer. I och med att VET berör en mängd innehållsligt olika yrkes-områden och varierande kunskapstraditioner är samverkan mellan forskare från olika områden en förutsättning för kunskapsutvecklingen inom VET-fältet. Kärnfrågorna karakteriseras således av tvärvetenskaplighet. Harmonisering av utbildningssystem, transparens och mobilitet har varit aktuella begrepp på den europeiska politiska arenan, ofta med ekonomisk tillväxt och ökad välfärd i sikte. 

I Sverige har exempelvis forskning, utöver pedagogik och didaktik, inom bl.a. ekonomisk historia, nordiska språk, sociologi, statsvetenskap, teknologi och arbetsvetenskap bidragit med kunskap av relevans för fältet. På senare tid har frågor väckts om vilka generella och specifika kompetenser som eftersträvas inom och för olika yrkesområden, hur och i vilka sammanhang man lär sig dessa är exempel på frågor av yrkesdidaktiskt intresse. Samtidigt som det finns önskemål om ökad samverkan mellan skola och arbetsliv finns det också motsättningar i förhållande till var yrkesutbildning bör förläggas, i skolan eller i arbetslivet. Likaså är frågor om vad som främjar yrkeslärande och enkulturering i yrkeskulturer, hur yrkeslärare och elever uppfattar sina yrkesämnen samt hur yrkes-kunskap och kompetens utvecklas, bedöms och betygssätts i olika miljöer aktuella. I förhållande till sådana yrkesdidaktiska frågor har två forskarskolor startats, med Stockholms universitet som värd.  

Från en svensk horisont förväntas forskningsfältet bidra såväl till en forsknings-baserad yrkeslärarutbildning som till utvecklingen av yrkesutbildning för ungdomar och vuxna oavsett om utbildningen genomförs i skolmiljö eller arbetslivet.

Läs en längre presentation här:

Presentation Research Group VETYL pdf (604 Kb)

Forskare

Lázaro Moreno Herrera, professor, vetenskaplig ledare (kontaktperson)
Marianne Teräs, professor, vetenskaplig koordinator (kontaktperson)
Petros Gougoulakis, universitetslektor, docent
Ali Osman, universitetslektor, docent
Katarina Lagercrantz All, universitetslektor, fil. dr
Maud Baumgarten, universitetslektor, fil. dr
Åsa Broberg, universitetslektor, fil. dr 
Eva Eliasson, universitetslektor, fil. d
Janne Kontio, universitetslektor, fil. dr
Helena Rehn, universitetslektor, fil. dr 
Rebecca Ye, universitetslektor, fil. dr
Mikael Persson, universitetslektor, fil. dr
Ruhi Tyson, vik. universitetslektor, fil. dr
Jan Pettersson, adjunkt

Doktorander

Sofia Antera
Carles Fuster Sansalvador

Post doktoral forskare  

Manos Pavlakis, fil.dr http://pavlakis.gr/

Alumni

Gunilla Berg Christofersson, lic
Maria Chrstidis, fil. dr
Camilla Gåfvels, fil. dr
Eva Klope, lic
Pia Lindström, lic
Enni Paul, fil. dr
Maria Terning, fil. dr