Syfte

Att presentera råmaterial och diskutera materialet med andra forskare. Materialet kan komma från olika sociala aktiviteter som består av ljud- och videoinspelningar eller excerpter av kommunikation i digitala medier. Materialet kan vara på svenska eller engelska.

Motiv

När man har samlat in data för sin egen forskning behöver man ofta hjälp med diskussionen av det ämne eller det fenomen man intresserar sig för; alltså vad materialet kan (re)presentera. På datasessioner kan man ofta få kommentarer som kan hjälpa till att skärpa uppmärksamheten kring olika aspekter av materialet. Nya frågor väcks ofta i samband med materialet och diskussionen kan ofta bringa klarhet i vilka möjligheter som materialet erbjuder i fråga om forskningsintresset/ ämnet/fenomenet. 

Illustration: Ali Reza Majlesi, Stockholms universitet
Illustration: Ali Reza Majlesi, Stockholms universitet

Arbetssätt

På datasessionerna välkomnar vi olika typer av material (både vardagliga och institutionella) och olika frågor gällande sociala aktiviteter som utförs genom interaktion. Vi tittar på meningsskapandeprocesser, samtalspraktiker, sociala handlingar och just hur man åstadkommer olika sociala praktiker. Datasessioner genomförs med öppna diskussioner för att lyfta fram olika synliga och osynliga fenomen i ett material. Hänvisning till olika källor och forskningsstudier är en återkommande hjälp som man får när man presenterar sitt material för andra forskare.

Ingen förberedelse krävs för presentationer utöver att materialet är transkriberat och att man kan beskriva muntligt varifrån materialet kommer och vad ens eget intresse är gällande materialet. 

Exempel på materialtyper

 • Klassrumsinteraktion (t.ex. lärare-elevinteraktion, gruppaktiviteter)
 • Verksamheter i olika organisationer (t.ex. rekryteringssamtal, ledarsamtal, samtal med klienter, handledningssamtal, servicesamtal)
 • Kliniska aktiviteter (t.ex. läkar-patient interaktion, träff med arbetsterapeuter, kirurgarbete, friskvård som fysisk träning) 
 • Digitala medier (chattrumssamtal, gruppsamtal, distansundervisning, etc.)
 • Fokusgruppsamtal
 • Interaktion på andraspråk i olika sammanhang (t.ex. svenska som andraspråk)
 • Spelaktiviteter (t.ex. dataspel)
 • Idrottsaktiviteter (t.ex. fotboll, hockeyspel)
 • Musik (t.ex. körövningar, musikledning)
 • Teater (t.ex. repetitionsarbete)
 • Museer (t.ex. museibesök)
 • Dans etc.

Planeringen av datasessionerna sker gemensamt mellan de ansvariga från de olika institutionerna och värdskapet för seminarieserien delas mellan de tre institutionerna.

Schema

Talk, Interaction and Multimodality, Data sessions - Fall 2019

Kontakt

Om du vill anmäla dig för att presentera ditt material eller vill du komma på kontaktlistan kontaktar du en av oss:

Catrin Norrby (catrin.norrby@su.se)

Ali Reza Majlesi (ali.reza.majlesi@edu.su.se)

Gustav Lymer (gustav.lymer@edu.su.se)

Silvia Kunitz (silvia.kunitz@english.su.se)

Sylvaine Tuncer (sylvaine@dsv.su.se)