Kongress om Childrens Rights and Early Intervention, juni 2016. Foto: Eva Dalin
Kongress om Childrens Rights and Early Intervention, 8-10 juni 2016. Foto: Eva Dalin

En mycket lyckad världskongress i samarbete med International Society for Early Intervention (ISEI) på temat Children’s Rights and Early Intervention

ISEIs världskongress anordnades 8-10 juni i Aula Magna i nära samarbete med vår institution. Konferensen som hålls vart tredje år var från början planerad av Ulf Janson, en av våra medarbetare som tyvärr gick bort alldeles för tidigt för några år sedan. Ulfs arbete hyllades vid kongressen av rektor Astrid Söderbergh Widding och genom ett särskilt minnestal som hölls av en av ISEIs styrelseledamöter, Franz Peterander från Ludwig-Maximilians Universität.

Kongressen är ett forum för både forskare och praktiker om tidiga insatser till barn med särskilda behov

Aula Magna. Foto: Eva Dalin
Aula Magna. Foto: Eva Dalin

Kongressen samlade nästan 600 deltagare från 55 länder och presentationerna av aktuell forskning om tidiga interventioner fyllde Aula Magnas alla salar, inklusive nästan alla hörsalarna i Södra huset. Eftersom organisationen har ett fokus på praktisk intervention till barn i behov av särskilt stöd samlar den personer med olika ämnestillhörigheter och professioner, som pedagoger, specialpedagoger, psykologer, barnläkare, logopeder, sjukgymnaster, etc. Det innebär att världskongressen inte bara blir ett möte för forskare över hela världen, utan att den också blir ett viktigt forum för praktiker att diskutera till exempel hur de tidiga insatser till barn med behov av särskilt stöd kan stödjas i länder som Ukraina med mycket små resurser och stora behov av internationellt stöd. Svenska institutet bidrog med medel för att fyra forskare och praktiker från Ukraina kunde medverka i Stockholm. Vår institution har också under många år stött det centrum för tidiga interventioner som finns i S:t Petersburg.

Årets kongress hade temat Children’s Rights and Early Intervention

I enlighet med Ulf Jansons ursprungliga idé hade årets kongress temat Children’s Rights and Early Intervention. Det var ett sätt att både anknyta till välfärdstraditionen i de nordiska länderna, där alla barn har rätt till mycket av det som i andra länder erbjuds inom ramen för Early Intervention, och till den viktiga rätten att alla barn i hela världen måste få det särskilda stöd de behöver för sin utveckling.

Viktigt mål att främja inklusion för barn med funktionsnedsättningar eller andra typer av utvecklingsförseningar

Temat för kongressen var rättigheter för barn med behov av särskilt stöd. Foto: Eva Dalin
Temat för kongressen var rättigheter för barn med särskilda behov. Foto: Eva Dalin

I fokus för kongressen stod barn som vi i Sverige skulle beskriva som barn med funktionsnedsättningar eller andra typer av utvecklingsförseningar såväl i familjemiljön som i förskolor, barnhälsovård och olika typer av habiliteringsverksamheter. Ett viktigt mål med ISEIs verksamhet är att främja inklusion och att barn med behov av särskilt stöd får växa upp i vanliga sociala sammanhang, i sin biologiska familj, i vanlig förskola och i ett samhälle för alla, i enlighet med FNs konvention om rättigheter för funktionshindrade och Barnkonventionen.

ISEIs president, Michael Guralnick framförde ett stort tack till institutionen för stödet att anordna konferensen i Stockholm. Om tre år äger världskongressen rum i Sydney i Australien. Mera information om ISEI och deras aktiviteter finner man på deras hemsida: https://depts.washington.edu/isei/

Konferensprogram, abstracts och presentation av deltagarna

Konferensprogram, abstracts och presentation av deltagare

Forskning om Pedagogik och hälsa

I forskningsmiljön Pedagogik och hälsa fokuseras studier av lärande, kunskapsutveckling, meningsskapande och påverkan, och dessa processers förutsättningar inom fälten vård och omsorg, hälsa och folkhälsa.

I forskningsmiljön finns en mångfald av teoretiska perspektiv och metodiska angreppsätt representerade. Forskningen omfattar såväl studier av sociala och kulturella föreställningar om hälsa och ohälsa, som studier av hur dessa konstrueras och påverkar människors liv. Detta undersöks till exempel i möten mellan vårdgivare och vårdtagare eller i enskilda individers meningskapande kring sin egen hälsa och ohälsa samt ur ett intersektionellt perspektiv. Forskningen rör också utbildningar och yrkesprofessioner inom dessa områden. Frågorna studeras på både individ-, grupp- och samhällsnivå. Det pedagogiska perspektivet framträder bland annat i intresset för hur människors erfarenheter av hälsa och ohälsa formas i kommunikation och lärande, både socialt och individuellt.

Läs mer om forskningsmiljön Pedagogik och hälsa