Plan för lika rättigheter och möjligheter för studenter ersätter tre tidigare planer: Likabehandlingsplanen, Plan för tillgänglighet och Plan för breddad rekrytering, och innehåller följande punkter:

 • Samordnat stöd till studenter med funktionsnedsättningar, med syfte att öka tillgängligheten.
 • Kurslitteratur skickas till bibliotekets inläsningsservice. Detta innebär att all kurslitteratur i pedagogikkurserna inom; Pedagogik I och II, SYV-programmet, PAO-programmet och Lärarprogrammen skickas till biblioteket för inläsning.
 • Breddad rekrytering. Ett underlag för arbete med breddad rekrytering ska tas fram.

Handläggningsordning för ärenden om studenter i behov av särskilt pedagogiskt stöd

Kontaktperson: Studievägledarna på institutionen

 1. Studenter som har en varaktig funktionsnedsättning kan ansöka om särskilt pedagogiskt stöd via Studentavdelningen på Stockholms universitet. Detta bör göras i god tid innan studierna startar. Ansökan görs i systemet NAIS genom att studenten laddar upp de läkarintyg/utlåtanden som beskriver funktionsnedsättningen. En samordnare från Studentavdelningen träffar studenten och tillsammans utformar de ett Intyg om särskilt pedagogiskt stöd som beskriver det stöd studenten är rekommenderad.

 2. Studenten kontaktar studievägledarna på IPD och överlämnar kopia på intyget från Studentavdelningen, som sedan förvaras hos studievägledaren.

 3. Studievägledaren meddelar berörda lärare om vilket stöd studenten har rätt till. Studenten ansvarar sedan för fortsatt kontakt med lärarna.
 4. Om student med Intyg om särskilt pedagogiskt stöd kontaktar lärare eller annan personal på IPD ska studenten hänvisas till Studievägledaren för att boka tid för studievägledning, vid behov, och lämna kopia på intyget.

Handläggningsordning för ärenden om kränkande behandling och diskriminering

Kontaktperson: Studievägledarna på institutionen

 1. Den student som upplever sig diskriminerad eller kränkt/illa behandlad av personal eller medstudenter på Institutionen för pedagogik och didaktik anmäler detta till någon av studievägledarna på institutionen, alternativt till kursansvarig lärare eller annan personal på institutionen – som i sin tur involverar någon av studievägledarna.
 2. Studievägledaren bokar ett möte med studenten och utreder om ärendet omfattas av Diskrimineringslagen.
 3. Om ärendet bedöms falla under Diskrimineringslagen ska Jämlikhetssamordaren på Studentavdelningen (jamlikhet@su.se) samt prefekt för institutionen kontaktas och en utredning enligt Diskrimineringslagen påbörjas. Studievägledaren för tjänsteanteckningar och sparar mailkonversationer som rör ärendet.
 4. Om ärendet inte bedöms falla under Diskrimineringslagen diskuterar studievägledaren med studenten om tänkbara lösningar och informerar/involverar de personer som är berörda. Vid behov kan Jämlikhetssamordaren konsulteras. Studievägledaren för tjänsteanteckningar och sparar mailkonversationer som rör ärendet.
 5. Vid behov följs ärendet upp efter några veckor.