Masterprogrammet är tvärvetenskapligt, internationellt och komparativt. Det syftar till att ge färdigheter i att analysera och bättre förstå lärande- och utbildningsfenom i olika samhällen och kulturer och att ge ett holistiskt perspektiv på lärande, undervisning och utbildning. Deltagarna tillägnar sig en tvärvetenskaplighet som utvecklats utifrån samhällsvetenskapliga teorier och med fokus på jämförelse utifrån ett internationellt och tvärkulturellt perspektiv där också utvecklingsfrågor spelar en viktig roll. Det övergripande målet är att ge kunskap inom fältet internationell och jämförande pedagogik.
Mer specificerat ger programmet deltagarna kunskap om och i:
- samspelet mellan å ena sidan individuella och samhälleliga faktorer och å andra sidan informellt, icke- formellt, formellt lärande och informella och icke-formella sammanhang såväl som formella utbildningssystem (och dessas olika nivåer: förskola, primärskola, sekundärskola och högre utbildning), och
- samspelet mellan samhällsutveckling och utbildning.

Kurser i programmet från HT 2017

Termin 1 Internationell och jämförande pedagogik (IPA451), 15 hp
Vetenskapsteori (IPA452), 7.5 hp
Utbildningsplanering i teori och praktik (IPA453), 7.5 hp
Termin 2 Utbildning och utveckling (IPA455), 7.5 hp
Globalisering och utbildning (IPA454), 7.5 hp
Introduktion till pedagogiska forskningsmetoder (IPA431), 15 hp
Termin 3

Valbara kurser:
Internationell högre utbildning ur jämförande perspektiv (IPA461), 7.5 hp
Mänskliga Rättigheter och Utbildning (IPA459), 7.5 hp
Intersektionella perspektiv inom pedagogisk forskning (IPA462), 7.5 hp
Språk och utbildning i ett internationellt perspektiv (IPA458), 7.5 hp


Fördjupad metodkurs (IPA456), 7.5 hp
Speciallitteratur (IPA457), 7.5 hp

Termin 4 Examensarbete i internationell och jämförande pedagogik (IPM470), 30 hp

 

Särskild behörighet

Examen i ett samhällsvetenskapligt eller humanistiskt ämne eller lärarexamen om minst 180 högskolepoäng samt Engelska 6 eller motsvarande.

Utbildningsplan

Utbildningsplan

Examen

Programmet leder till filosofie masterexamen. Huvudområde för examen är internationell och jämförande pedagogik.