Kursen ingår som delkurs inom Pedagogik I, 30 hp
I delkursen presenteras olika metodansatser inom samhällsvetenskaplig forskning samt vanligt förekommande datainsamlingstekniker inom forskningsområdet. Delkursen introducerar även grundläggande kunskaper i vetenskapsteori, forskningsprocessen och vetenskapligt förhållningssätt. Här behandlas även frågor om vilken typ av kunskap som är möjlig att nå med hjälp av olika metodansatser. Delkursen ger träning i formulera forskningsfrågor samt att tillämpa kvantitativ ansats och kvantitativ analys genom att konstruera en enkät samt att bearbeta och analysera ett redan insamlat material.

Delkursen examineras genom en individuell skriftlig tentamen där sjugradig betygsskala tillämpas och en skriftlig grupprapport samt en muntlig redovisning om rapportens innehåll som bedöms enligt en tvågradig betygsskala: G= godkänd, U= underkänd. Betyg på delkursen baseras på den individuella examinationen.

Kursen ges HT | VT (dag 100%)
Period C | Vecka 45 - 49 | Vecka 13 - 18
Studiehandledning
Litteraturlista

Studiehandledning HT20 (390 Kb)

Litteraturlista HT20 (152 Kb)

Schema

Schema HT20

Kursansvarig lärare Elias Schwieler
Kursadministration Marcus Bigert
Omexamination

Vill du göra omexamination skickar du anmälan med namn, personnummer till kursadministrationen senast två veckor innan omexaminationen via studieinfo.edu@su.se