Kursen belyser hur (ut)bildning påverkas av samhällsomvandlingar, ideologiska strömningar och utbildningspolitiska reformer i en era av globalisering. Kursen fokuserar särskilt på hur dessa förhållanden påverkar lärares arbete i förskola och förskoleklass samt i obligatoriska och frivilliga skolformer. Dessutom granskas hur synsätt på genus, etnicitet och klass påverkar pedagogisk verksamhet i nämnda former för utbildning.

Kursens kunskapsområden behandlas ur olika perspektiv och infallsvinklar för att därigenom skapa möjligheter för den studerande att upptäcka och kritiskt reflektera över förgivettagna föreställningar om skola och utbildning. Textanalys som metod introduceras och används för att studera kurslitteratur och yrkesspecifika dokument i den verksamhetsförlagda utbildningen. Kursen innehåller VFU 1 hp som genomförs i form av fältstudier.

Kursen ingår i lärarprogrammet antagningsomgång med programkod: (LÄRAA eller LÄRAB), inom AUO1, första terminen på lärarprogrammet.

Behörighet Antagen till LÄRAA eller LÄRAB
Kursplan UC130P
Kursansvarig Monika Ringborg
Kursadministration studieinfo.edu@su.se
Omexamination Vill du göra omexamination skickar du anmälan med namn, personnummer och universitetskontonamn till kursadministratören.