Kursen vänder sig till dig som vill stärka dina teoretiska kunskaper om hur individers och gruppers karriärvägar formas. I kursen fördjupar ni er i centrala teorier och begrepp vad gäller människors karriärprocesser: val, lärande och förändring i relation till utbildning och arbetsliv. Kursen ska också bidra till din förmåga att kunna kritiskt analysera teorier och begrepp inom området och diskutera detta i relation till en vägledande praktik. Kursen kommer därmed att behandla centrala begrepp inom området utifrån kritiska samhällsvetenskapliga perspektiv som frågor om t ex maktrelationer och dominansförhållanden. Kursinnehållet knyts till den karriärvägledande praktikens utmaningar och möjligheter.

Genom kursen utvecklar du din förmåga att förstå och kritiskt granska komplexa frågor och fenomen vad gäller individers karriärprocesser och studie- och yrkesvägledande verksamheter.

Kursen ges som fristående kurs på avancerad nivå och inom ramen för Masterprogrammet i pedagogik i studiegång mot Karriärutveckling och vägledning.
 

Kurstillfälle VT2020
Kursperiod Period 2
Studieform 50%, distans via internet
Kursplan och ansökan Ansökan och kursplan
Särskild behörighet

Lärarexamen om minst 180 hp innefattande ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng eller examen om180 högskolepoäng i samhällsvetenskap, humaniora, vårdvetenskap/medicinsk vetenskap, innefattande ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng. Svenska 3/Svenska som andraspråk 3.

Kursdokument

Schema VT20

Litteraturlista VT20 (717 Kb)

Studiehandledning VT20 (739 Kb)

Webregistrering

7 - 14 januari 2020

Reservantagning

 

Kursansvarig Anki Bengtsson
Kursadministration Marcus Bigert