Kursen ingår som delkurs inom Pedagogik I, 30 hp.
Delkursen introducerar delaktighet, identitet och makt som teoretiska begrepp för att belysa konstruktion av normalitet och avvikelse som pedagogiskt fenomen, främst i samband med kategoriseringar av kön/genus, etnicitet, psykisk ohälsa och funktionsnedsättningar. Dessa centrala begrepp diskuteras utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv och med utgångspunkt i empiriska studier som bl.a. åskådliggör hur inklusions- och exklusionsprocesser upplevs och skapar villkor för individer och grupper i samhällen. Kursen ingår som en delkurs inom Pedagogik I, 30 hp.

Delkursen examineras genom individuella skriftliga uppgifter i form av en skrivuppgift samt en avslutande hemskrivning. Betyg på delkursen baseras på den individuella hemskrivningen.

Undervisningen utgörs av föreläsningar, seminarier, handledning, workshop och grupparbeten. Delkursern har obligatoriska seminarier som kräver komplettering vid frånvaro. Obligatoriska skrivuppgifter förekommer. För detaljerad information se studiehandledning.
 

Kursen ges HT | VT (dag, 100%)
Period D | Vecka 49 - 3 | Vecka 19 - 23
Kursansvariga lärare

Gunilla Carstensen

Studiehandledning
Litteraturlista

Litteraturlista HT20 (464 Kb)

Schema Schema HT20
Kursadministration

Marcus Bigert