Kursen tar sin utgångspunkt i kritiska analyser av hur olika forskningsproblem och studieobjekt perspektiveras, synliggörs, kommuniceras och formar den kunskap som presenteras i olika studier inom didaktik/pedagogik som vetenskap. Studenterna får arbeta med att tillämpa kritiska perspektiv på ett antal utvalda studier och diskutera etiska aspekter i relation till didaktisk/pedagogisk forskning.

Kursen är upplagd efter fyra olika aspekter med utgångspunkt i kursplanen:

  • Reflektion över olika perspektiv i didaktisk/pedagogisk forskning 
  • Reflektion över etiska och samhälleliga aspekter i relation till design av didaktisk/pedagogisk forskning
  • Reflektion över metodologier i didaktisk/pedagogisk forskning
  • Reflektion över forskningsdesign och koherens i didaktiska/pedagogiska forskningsrapporter
  • Förväntade resultat i kursen är att studenten kan:

- kritiskt problematisera hur kunskap konstrueras med hänsyn till olika teorier och metodologier,
- kritiskt analysera utvalda studiers kunskapsbidrag med fokus på forskningsproblem, studieobjekt, teoretiska antaganden och metodologisk forskningsdesign samt koherens,
- identifiera och kritiskt diskutera samhälleliga och etiska aspekter i relation till design av didaktisk/pedagogisk forskning.

Kurstillfälle HT2020
Kursperiod Period 2
Studieform 50%, Dag, Distans via Internet
Ansökan och kursplan Ansökan och kursplan
Särskild behörighet

Kandidatexamen i samhällsvetenskap eller humaniora eller Lärarexamen om minst 180 hp, forskningsmetod om minst 7,5 hp samt examensarbete om minst 15 hp. Svenska B.

Kursdokument

Schema HT20
Litteraturlista HT20 (183 Kb)
Välkomstbrev antagna HT20 (186 Kb)
Studiehandledning HT20 (300 Kb)

Webregistrering

 

Reservantagning  
Kursansvarig Ali Reza Majlesi
Kursadministration Peter Skoglund