Kursen behandlar teorier om lärande med relevans för didaktiken som forskningsfält. Detta innebär att urskilja; dels vad som karakteriserar de teorier kursen inkluderar, dels vilka forskningsintressen och forskningsfrågor som kan föranleda att teorierna används som utgångspunkt för empirisk forskning. Att behandla teorier om lärande i denna kurs innebär vidare att undersöka teoriernas förklaringsvärde genom att tillämpa dem i studier av undervisningssituationer. Därmed fokuserar kursen på, inte bara teorierna i sig, utan också på deras betydelse för didaktisk forskning.

Kursen genomförs på distans i form av föreläsningar, seminarier och gruppdiskussioner. Den kan ingå i magister/masterexamen i didaktik och pedagogik.

Efter att ha genomgått kursen förväntas du ha förmåga att:

  • urskilja, beskriva och jämföra teorier om lärande med relevans för didaktiken som forskningsfält,
  • urskilja och argumentera för de forskningsintressen och forskningsfrågor som inkluderas i de teorier kursen behandlar, samt
  • diskutera förklaringsvärdet av de teorier kursen behandlar i analyser av undervisningssituationer.
     
Kurstillfälle VT2019
Kursperiod Startar under första halvan av terminen.
Studieform 50%, distans via internet
Ansökan och kursplan Kursplan
Särskild behörighet

Lärarexamen om minst 180 hp, alternativt examen omfattande 180 hp (kandidatexamen) varav minst 90 hp i något utbildningsvetenskapligt ämne. Svenska B/Svenska som andraspråk B.

Kursdokument

Litteraturlista VT19

Studiehandledning VT19

Webbregistrering

 

Reservantagning

 

Kursansvarig Jonas Von Reybekiel Trostek
Kursadministration Jolina Ekholm