I kursen presenteras forskning och teorier om lärande som social praktik. I kursen urskiljs vad som karakteriserar aktuella teoriers förklaringsvärde och forskningens tillämpbarhet avseende studier av interaktion i klassrum. Kursen behandlar frågor om hur undervisning och lärande organiseras, hur innehåll avgränsas och representeras i interaktion samt hur såväl analoga som digitala redskap skapar villkor för interaktion- och lärandeprocesser i olika miljöer. Litteratursökning inom kunskapsområden för didaktisk design som forskningsfält behandlas. Utgångspunkter för och innebörder av kritisk granskning av forskning belyses. Forskningsetiska problem/dilemman problematiseras i relation till forskningsetiska regler och riktlinjer inom ämnesdisciplinen.

Kurstillfälle VT20
Kursperiod Vecka 4 - 12
Studieform 50%, Dag, Normal
Särskild behörighet Lärarexamen om minst 180 hp innefattande ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng eller examen om 180 högskolepoäng i samhällsvetenskap, humaniora, vårdvetenskap/medicinsk vetenskap, innefattande ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng. Svenska 3/Svenska som andraspråk 3.
Kursdokument

Schema VT20

Studiehandledning VT20 (290 Kb)

Litteraturlista VT20 (147 Kb)

Välkomstbrev VT20 (141 Kb)

Ansökan och kursplan Ansökan och kursplan
Webregistrering 7 - 14 januari 2020
Reservantagning  
Kursansvarig Eva Svärdemo Åberg
Kursadministration Marcus Bigert