Kursen, som ges på  svenska, fokuserar en rad centrala begrepp och frågeställningar som deltagarna undersöker kritiskt, t.ex., livslångt lärande, folkbildningsmässigt lärande, kollektivt lärande. Följande teman ingår i kursen:

- Det civila samhället utveckling i ett historiskt och nutida perspektiv

- Lärande: icke-formellt, livslångt, kollektivt, folkbildningsmässigt

- Pedagogik och didaktik i och för det civila samhället i spänningen mellan stabilitet och förändring (medborgarbildning, frihet och demokrati)

- Pedagogiskt ledarskap för det civila samhället. 

Efter genomgången kurs förväntas deltagarna

Visa förmåga att sätta förekommande och planerade lärandeprocesser inom föreningslivet i ett vidare samhällsperspektiv
Visa fördjupat kunskaper och systematisk förståelse av föreningslivets/det civila samhällets betydelse för medborgarbildning och livslångt lärande
Visa förtrogenhet med olika forskningsansatser i studier om det civila samhället och   folkbildningen 
visa förmåga att självständigt, kreativt och med vetenskaplig noggrannhet söka information, samt kritiskt bearbeta och i olika former presentera den utifrån frågeställningar som kursen aktualiserar
göra bedömningar med utgångspunkt i kursens litteratur kring forskningsansatsers möjligheter och begränsningar i studier om föreningslivets lärandepotential och betydelse för individ och samhälle

Kursperiod VT 2019 vecka 17-39
Studieform 25%
Undervisningsspråk Kursen ges på svenska
Särskild behörighet Antagen till studier på forskarnivå. Max antal deltagare är 12 och minst antal deltagare är 5, doktorander vid Institutionen för pedagogik och didaktik har företräde.
Ansökan Ansökningsperiod är mellan den 19 november 2018 - 1 mars 2019
Anmäl dig här: https://simplesignup.se/private_event/142766/9567137c9f
Övrig information Kursen startar torsdagen den 25 april 2019
Kursmaterial

Schema VT19

Kursplan och litteraturlista VT19

Studiehandledning VT19

Kursansvariga Petros Gougoulakis, Ulf Fredriksson och Ali Osman
Kursadministration forskarutbildning@edu.su.se