Programmet breddar och fördjupar dina kunskaper i pedagogik och syftar till att utveckla dina kunskaper i pedagogisk teori med inriktning mot olika områden, som till exempel lärande, utveckling och meningsskapande i skola, högre utbildning, arbetsliv och vardagens normalitet och maktordningar. Din förmåga till pedagogisk analys, syntetisering och kritisk bedömning tränas. Sådan förmåga har ett brett användningsområde inom olika samhällssektorer där information, kommunikation, styrning och lärande fokuseras, till exempel i kvalificerat utrednings- och utvärderingsarbete inom statliga eller privata organisationer och företag, inom media eller i forsknings- och utvecklingsprojekt. Inledningsvis läser du kurser som behandlar pedagogikens historiska och filosofiska grunder samt pedagogikens vetenskapsteoretiska utgångspunkter som utgångspunkt för forskningsplanering, metod och analys. Studierna utgörs av obligatoriska och valbara kurser som, tillsammans med ett självständigt genomfört forskningsarbete, ger en fördjupad kunskap om centrala pedagogiska frågeställningar. Programmet är forskningsförberedande.

Programbeskrivning

Helfart termin 1 (obligatoriska kurser)

Period A+B

Pedagogikens idéhistoria (PEA400), 7.5 hp
Vetenskapsteori (PEAV29), 7.5 hp

Period C+D

Pedagogik som samhällsvetenskaplig disciplin (PEA401), 7.5 hp
Metod, design och analys (PEA410), 7.5 hp

Helfart termin 2 (tre valbara kurser och obligatorisk forskningsseminariekurs)

Period A+B

Kommunikativt ledarskap (UCA433), 7.5 hp
Individens meningsskapande i utmanande existensiella livssituationer (PEA451), 7.5 hp
Inkludering och exkludering inom områdena vård och hälsa (VPA104), 7.5 hp

Period C+D

Organisationspedagogik - lärande och ledarskap (PEA403), 7.5 hp
Att hantera konflikter i arbetslivet - utmaningar och strategier (YPA100), 7.5 hp
Utbildningspolitiska mål och medel samt pedagogisk praktik (UCA431), 7.5 hp

Period A-D

Forskningsseminariekurs (PEAV34), 7,5 hp

Helfart termin 3 (tre valbara kurser och kursen Speciallitteratur)

Period A+B

Ledarskap i teori och praktik (PEA421), 7.5 hp
Kommunikativt ledarskap (UCA433), 7,5 hp
Teoretisk fördjupningskurs i pedagogik (PEA452), 7.5 hp
Styrning, utvärdering och utveckling (UCA437), 7.5 hp

Period C+D

Design för lärande (UDA27F), 7.5 hp
Att hantera konflikter i arbetslivet - utmaningar och strategier (YPA100), 7.5 hp
Makt och påverkansprocesser i samhälle, skola och sjukvård (VPA101), 7.5 hp
Speciallitteratur på avancerad nivå (PEMA21), 7.5 hp
Leda förändringsarbete (PEA408), 7.5 hp

Helfart termin 4

Examensarbete i pedagogik för masterexamen (PEA460), 30 hp

 

Examen

Programmet leder fram till masterexamen. Huvudområde för examen är pedagogik.

Behörighet

Examen om 180 högskolepoäng i samhällsvetenskap, humaniora eller motsvarande, innefattande ett uppsatsarbete om 15 högskolepoäng. Svenska B/Svenska som andraspråk B.

Ansökan

Pågående program utan nyantagning.

Kontakt

För mer information om programmet kontakta studievägledare Eva Ahlzén, e-post: eva.ahlzen@edu.su.se.