En masterexamen i pedagogik ger dig behörighet för forskarstudier samt en vetenskaplig grund för kvalificerade arbetsuppgifter inom olika samhällssektorer där information, kommunikation, styrning och lärande fokuseras. Utbildningen tränar förmågan till analys, kritisk bedömning samt att använda olika forskningsmetoder och att producera och värdera vetenskapliga texter. Dessa förmågor är viktiga om du exempelvis vill arbeta med kvalificerat utrednings- och utvärderingsarbete eller i forsknings- och utvecklingsprojekt.

Programmet omfattar 67.5 hp obligatoriska kurser, 22.5 hp valbar studiegång och 30 hp masteruppsats (från hösten 2019 är programupplägget följande: 90 hp obligatoriska kurser, inklusive en masteruppsats på 30 hp, samt 30 hp valbara kurser). De obligatoriska kurserna behandlar centrala pedagogiska frågeställningar som rör individers, grupper och organisationers förändrings- och lärandeprocesser i ett samhälleligt och internationellt perspektiv. Du får studera pedagogikens idéhistoriska rötter, samhälleliga maktaspekter, styrning och ledarskap samt fördjupa din vetenskapliga kompetens genom kurser i vetenskapsteori och genom specialiseringar i analystekniker. Du deltar även under en termin i en forskningsgrupps seminarieverksamhet på institutionen. Under första terminen väljer du en fördjupning inom programmet. Vi erbjuder fem olika studiegångar om 30 hp vardera med olika pedagogiskt fokus:

Studiegångar från HT2019

Studiegång - Didaktisk design
Studiegång - Hälsa
Studiegång - Karriärutveckling och vägledning
Studiegång - Organisationspedagogik, lärande och ledarskap
Studiegång - Skola, utbildning och samhällsförändringar

 

Studiegångar för studenter som började HT2018

Studiegång - Hälsa
Studiegång - Karriärutveckling och vägledning
Studiegång - Organisationspedagogik, lärande och ledarskap
Studiegång - Skola, utbildning och samhällsförändringar

 

Efter första terminen blandas obligatoriska kurser med kurser inom valbar studiegång. Ämnet pedagogik är gemensam bas men kurserna är mestadels utformade så att du kan anknyta till ditt eget verksamhets/intresseområde. Avslutningsvis skriver du under handledning ett examensarbete.

Programmet leder till en masterexamen i pedagogik med möjlighet att ansöka om en examen med inriktning i respektive studiegång. Programmet ges både på hel- och halvfart.

Programmet erbjuds som campusförlagd utbildning och vi värnar om kvalitativt viktiga undervisningsformer som främjar dialog och diskussioner.

 

Masterprogram i pedagogik (SPEKO), 120 hp

Avancerad nivå
Programmet startar HT18, Period 1
HT19, Period 1
Studietakt 100%/50%
Särskild behörighet Lärarexamen om minst 180 hp innefattande ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng eller examen om 180 högskolepoäng i samhällsvetenskap, humaniora, vårdvetenskap/medicinsk vetenskap, innefattande ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng. Svenska 3/Svenska som andraspråk 3.
Ansökan och utbildningsplan

Ansökan och utbildningsplan

Programöversikt Programöversikt HT2018 (71 Kb)  /
Programöversikt HT2019 (53 Kb)
Välkomstinformation

Välkomstbrev SPEKO HT19 (334 Kb)

Karta över SU (442 Kb)

Programansvarig Eva Svärdemo-Åberg
Studievägledare Eva Ahlzén
Administration Marcus Bigert