Programmet vänder sig både till dig som är intresserad av att fördjupa dina didaktiska kunskaper och din förståelse för teoretiska frågor och problem inom egen yrkesverksamhet och till dig som är intresserad av att på sikt gå vidare till forskarutbildning i didaktik. Inom programmet erbjuds du möjlighet att både bredda och fördjupa dina kunskaper i didaktik som vetenskapligt ämne. Du får möjlighet att utveckla din förmåga att kritiskt systematisera och integrera kunskaper i didaktik samt att analysera, bedöma och hantera komplexa frågor och situationer. I programmet får du dessutom möjlighet att fördjupa kunskaper i vetenskapsteori, teoretiska perspektiv och vetenskapliga metoder samt fördjupa dina insikter i aktuell forskning och utvecklingsarbete i didaktik. Nya kunskaper om bl.a. didaktisk bedömning och utvärdering, design för lärande, verksamhetsutveckling samt teorier om lärande kommer särskilt att uppmärksammas för att utveckla och bredda didaktisk kunnighet och handlingsrepertoar i olika verksamheter.

Programbeskrivning

Programmet ges på halvfart med start på höstterminen. Programmet består av obligatoriska kurser om 97,5 hp på avancerad nivå. Utöver de obligatoriska kurserna läses valbara kurser om totalt 22,5 hp inom institutionens ordinarie utbud.
Undervisningen inom programmets obligatoriska kurser är koncentrerad till ett fåtal sammankomster för att underlätta distansstudier. Du förväntas dock aktivt delta i ett av institutionens forskningsseminarier där aktuella forskningsfrågor diskuteras regelbundet och utveckla kontakter med såväl nationella och internationella forskare.

Programupplägg från HT 2018

  Period A+B Period C+D
Termin 1 (obligatoriska kurser)

Introduktionskurs i didaktik (DIA10F), 7.5 hp

Introduktion i vetenskapsteori och metodologi (DIA11F), 7.5 hp

Termin 2 (obligatoriska kurser)

Didaktiska perspektiv på lärande (UDA40F), 7.5 hp

Didaktik: forskningsmetoder II (DIA12F), 7.5 hp

Termin 3 (valbar plus obligatorisk kurs) Valbar kurs:

Dokumentation, bedömning och betygsättning av kunskap (UDA29F), 7.5 hp
Karriärvägledning i förändring (PEA426), 7.5 hp
Utbildningspolitik och pedagogiska praktiker (PEA429), 7.5 hp
Individens meningsskapande i utmanande existentiella livssituationer (PEA451), 7.5 hp
Kommunikativt ledarskap, 7,5 hp

Design för lärande (UDA27F), 7.5 hp

Termin 4 (valbara kurser)

Arbetslivets mångfald och förändring (PEA425), 7.5 hp
Ledarskap i teori och praktik (PEA421), 7.5 hp
 

Makt och påverkansprocesser i samhälle, skola och sjukvård, 7.5 hp
Organisationspedagogik - lärande och ledarskap (PEA403), 7.5 hp
Kritiska perspektiv på karriärprocesser (PEA406), 7.5 hp
Teorier om lärande och bedömning i studier av klassrumsinteraktion (PEA432), 7,5 hp
Internationella perspektiv på utbildning (PEA438), 7,5 hp
Teoretiska perspektiv på kropp och kroppslighet (PEA453), 7,5 hp

 

 

(period A-D)
Termin 5 (obl kurser)

Vetenskapsteori (PEAV29), 7,5 hp

Forskningsseminariekurs (PEAV34), 7,5 hp

Termin 6 (obl kurser)

Kritiska studier av kunskaper om didaktiska fenomen (DIA31F), 7.5 hp

Speciallitteratur på avancerad nivå (PEMA21), 7.5 hp

Termin 7-8 (obl kurs)

Examensarbete i didaktik för masterexamen (DIA35F), 30 hp

 


______________________________________________________________________

Examen Programmet leder fram till masterexamen. Huvudområde för examen är didaktik.
Behörighet Kandidatexamen i ett samhällsvetenskapligt ämne eller Lärarexamen om minst 180 hp varav metodkurs om 7,5 hp på grundnivå samt självständigt arbete om minst 15 hp. Svenska 3.
Ansökan Ansökan och utbildningsplan.
Programöversikt Programöversikt NY från HT2019 (48 Kb)
Programansvarig

Eva Svärdemo-Åberg

Studievägledare Eva Ahlzén
Kursadministration avancerad@edu.su.se