Vill du som studie- och yrkesvägledare fördjupa dina kunskaper om vägledning och människors karriärprocesser? Vill du utveckla din kompetens i att leda projekt eller att utvärdera verksamheter? Vill du bedriva forskning och utvecklingsarbete?

Masterprogrammet i karriärutveckling och vägledning riktar sig till dig som har en studie- och yrkesvägledarexamen och som vill fördjupa din förståelse och/eller bredda din kompetens inom området karriärutveckling och vägledning. Utbildningen ger fördjupade kunskaper om individers och gruppers karriärprocesser ur individ- och samhällsperspektiv och utvecklar din handlingsrepertoar i det vägledande arbetet. I programmet får du dessutom fördjupa dina kunskaper i vetenskapsteori och vetenskapliga metoder samt insikter i aktuell forskning och utvecklingsarbete inom karriärvägledningens område. Studier vid programmet stärker den vetenskapliga basen för det studie- och yrkesvägledande arbetet, bidrar till att utveckla ditt professionella kunnande och ökar din förmåga att leda och genomföra utvecklings- och kvalitetsarbete. Utbildningen ger dessutom behörighet till fortsatta studier på forskarnivå i pedagogik. Programmets inriktningskurser kan också läsas som fristående kurser.

Utbildningen ges på halvfart, modifierad distans vilket innebär ett fåtal campusförlagda träffar (ca 2-3 per termin) samt träffar på distans (virtuella, telefon el dyl.). Eftersom utbildningen är delvis webbaserad behöver du tillgång till dator och internetuppkoppling.

Innehåll

Fr om ht 2016 har programmet en ny utbildningsplan med nytt innehåll. Programmet består av obligatoriska kurser om 105 hp samt valbara kurser om 15 hp. I utbildningen ingår ett examensarbete.

Programmets övergripande mål är att ge ett brett såväl som ett fördjupat kunnande i pedagogik med inriktning mot karriärutveckling och vägledning. Fokus ligger på att utveckla din förmåga att självständigt integrera och använda kunskap inom karriärvägledningens arbetsfält och traditioner samt att analysera och bearbeta vetenskapliga frågeställningar.

Programmet inleds med en termin där du fördjupar dina kunskaper i pedagogik. Du samläser då med övriga masterstudenter i pedagogik. Från termin två läser du sedan inriktningskurser som fördjupar dina kunskaper om karriärprocesser och vägledning. Kurserna utvecklar din förmåga att förstå och kritiska granska komplexa frågor och fenomen vad gäller individers karriärprocesser och studie- och yrkesvägledande verksamheter. Genom kurserna fördjupar du din förmåga att arbeta med individers val, lärande och övergångar i karriärprocesser. Du ges också möjlighet att utveckla din kompetens för att leda utvecklings- och förändringsarbete i vägledande verksamheter.

Kurser i vetenskapsteori och forskningsmetod förbereder inför det självständiga examensarbetet där du under handledning studerar och fördjupar dig i en specifik frågeställning.

Programupplägg HT 2016

Termin 1 (obligatoriska kurser)

Pedagogikens idéhistoria (PEA400), 7.5 hp
Pedagogik som samhällsvetenskaplig disciplin (PEA401), 7.5 hp

Termin 2 (obligatorisk kurs + valbar kurs)

Obligatorisk kurs

Kritiska perspektiv på karriärprocesser (PEA406), 7.5 hp

Valbar kurs

Organisationspedagogik - lärande och ledarskap (PEA403), 7.5 hp
Att hantera konflikter i arbetslivet - utmaningar och strategier (YPA100), 7.5 hp
Utbildningspolitiska mål och medel samt pedagogisk praktik (UCA431), 7.5 hp
Digitala redskap i analyser av pedagogiska och didaktiska fenomen (DIA30F), 7.5 hp

Termin 3 (obligatoriska kurser)

Styrning, utvärdering och utveckling (UCA437), 7.5 hp
Leda förändringsarbete (PEA408), 7.5 hp

Termin 4 (obligatorisk kurs)

Karriärvägledningens pedagogiska praktik (PEA409), 15 hp

Termin 5 (obligatoriska kurser)

Vetenskapsteori (PEAV29), 7,5 hp
Metod, design och analys (PEA410), 7,5 hp

Termin 6 (valbar kurs + obligatorisk kurs)

Valbar kurs

Makt och påverkansprocesser i samhälle, skola och sjukvård (VPA101), 7.5 hp
Pedagogik och hälsa (PEA455), 7.5 hp
Utbildning och samhällsförändringar (PEA423), 7.5 hp
Att hantera konflikter i arbetslivet - utmaningar och strategier (YPA100), 7.5 hp

Obligatorisk kurs

Speciallitteratur på avancerad nivå (PEMA21), 7.5 hp

Termin 7 och 8

Examensarbete i pedagogik för masterexamen (PEA460), 30 hp

 

Utbildningen ges

Utbildningen ges på halvfart, modifierad distans vilket innebär ett fåtal campusförlagda träffar (ca 2-3 per termin) samt träffar på distans (virtuella, telefon el dyl.).

Behörighet

Särskild behörighet. Studie- och yrkesvägledarexamen om 180 hp innefattande ett examensarbete om minst 15 hp. Svenska B/Svenska som andra språk B.

Examen

Programmet ger en masterexamen i pedagogik och är forskningsförberedande.

Ansökan

Från hösten 2017 har vi inte längre någon nyantagning till programmet. Masterprogrammet i karriärutveckling och vägledning ingår från hösten 2017 i masterprogram i pedagogik, Studiegång - Karriärutveckling och vägledning.

Kontakt

Studievägledare
Eva Ahlzén
E-post: eva.ahlzen@edu.su.se
Tfn: 08-16 31 45

Programansvarig
Åsa Sundelin
E-post: asa.sundelin@edu.su.se
Tfn 08-1207 6399