Innan kursen börjar är det bra om du försöker definiera och teoretiskt ringa in den fråga eller det fenomen du vill undersöka samt systematiskt söka efter tidigare forskning om fenomenet i olika texter och databaser som du har tillgång till genom universitetsbiblioteket, http://www.sub.su.se

För att lyckas avgränsa din litteratursökning behövs bra sökord. Här kan du ta hjälp av följande länk: http://scholar.google.se/intl/sv/scholar/help.html

Biblioteket har två självstudiekurser i litteratursökning som du kan delta i.
Mer om kurserna: http://www.sub.su.se/kurser/sjalvstudiekurser.aspx

DIVA-mallen
De uppsatser som produceras inom kursen Självständigt arbete kan läggas in i publikationsdatabasen DIVA som finns på universitetetsbiblioteket. När du ska formulera din synopsis, som kan förstås som en idéskiss av din planerade undersökning, är det ett utmärkt stöd för detta skrivande att använda DIVA-mallen. Mall för examensarbete (184 Kb)

Mallen kommer även att finnas i Mondo, i mappen "Filsamling/mallar". Där finns även en exempeldisposition formaterad i DiVA-mallen, "Exempeldisposition Anna-Lena Kempe".

Omfattningen av en synposis kan vara ca 2-3 sidor förutom referenser samt eventuella bilagor.

Struktur för synposis (motsvarande 2-3 sidor)

Titel: Arbetstitel på ditt självständiga arbete.

Bakgrund: I detta avsnitt kan du förklara kortfattat varför ditt problem är intressant att studera. Anknyt gärna till aktuell debatt och tidigare forskning. Försök att få grepp om den kunskap som finns idag inom ditt valda kunskapsområde. Vilka studier finns? Vad är forskningsmässigt eftersatt?

Syfte: Syftet ska tala om vilken typ av kunskap som ska komma fram genom din studie. Vilka anspråk finns för din undersökning? Hur ska din fråga eller fenomenet beskrivas, analyseras och förstås? Vilka samband kan du se eller jämföra med?

Forskningsfrågor: Försök sedan att, i relation till ditt syfte, formulera forskningsfrågor som du avser att arbeta med i din studie.

Teoretiskt perspektiv: I detta avsnitt tar du dels upp vilken tidigare forskning som har relevans för din studie, dels om du väljer att ha ett särskilt teoretiskt perspektiv för din undersökning.

Metod: Motivera kortfattat ditt metodval och beskriv din undersökningsdesign.
Få t.ex. med:

  • urval (urval av texter, vilka skolor och personer som väljs ut och hur)
  • datainsamlingsmetoder (intervju, enkät, observation, textanalys) motivera gärna vilken metod som är lämpligast
  • genomförande (hur ska du göra för att samla in)
  • analys (hur ska du göra för att analysera de data som samlats in)
  • etiska aspekter.

Referenser: Ange den litteratur som använts för din synopsis, använd antingen Harvardsystemet eller APA-systemet (American Psychological Association (APA).

Tidsplan: Till sist upprättar du en tidsplan för de olika delarna i forskningsprocessen.