Samarbetet vilar på vetenskaplig grund

Vetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet har en central betydelse när man ska stödja förbättringsinsatser hos de skolor och huvudmän som ingår i Samverkan för bästa skola. Skolverket har utsett Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet som ansvarig för att leda och samordna ett nationellt forskningsstöd.

Institutionen för pedagogik och didaktik är värdinstitution för Rektorsprogrammet vid Stockholms universitet. Det är de lärosäten som har ger Rektorsprogrammet som huvudsakligen deltar i det nationella forskningsstöd som i en inledande fas bedrivs mellan 2016 och 2018.

Leda och samordna ett nationellt forskningsstöd

Genom att leda och samordna det nationella forskningsstödet arbetar vi med att: stärka Skolverkets analysprocess; forma en nationell samverkansstruktur; bygga upp praktiknära kunskap för satsningen; samt att identifiera och samla relevant kompetens med fokus på att göra stödjande insatser hos skolor och huvudmän. I arbetet utgår vi från lärosäten som genomför det statliga rektorsprogrammet, däribland Stockholms universitet, och kompletterar med aktörer från andra lärosäten vid behov. 
Läs mer om det nationella forskningsstödet.

Utvecklingsinsatser direkt mot utvalda skolor

Samverkan för bästa skola vid Stockholms universitet innebär arbete både på nationell nivå för att stödja Skolverkets arbete men också på lokal nivå genom att planera och genomföra direkta utvecklingsinsatser riktade mot de skolor och huvudmän som ingår i Samverkan för bästa skola. 
Läs mer om insatser mot skolor och huvudmän.

Kontaktpersoner

Ansvarig för det nationella forskningsstödet

Martin Rogberg
martin.rogberg@edu.su.se

 

 

 

 


 

Ansvarig för det vetenskapliga rådet

Niclas Rönnström
niclas.ronnstrom@edu.su.se

 

  

Ansvarig för insatser mot skolor och huvudmän

Eva Amundsdotter
eva.amundsdotter@edu.su.se