Dessa frågor avser vi att undersöka inom projektet Skill Up som är ett två-årigt ut­veck­­lings­projekt inom EU:s program Erasmus + – Strategiska partnerskap, som genomförs i samarbete mellan tre länder i Europa (Spanien, Tyskland och Sverige).

Projektets syfte är att främja nyexaminerades anställningsbarhet vilket anknyter till den aktuella prioriteringen av Europa 2020:s strategier. Detta skall ske genom att stärka banden mellan högre utbildning och arbetsmarknaden bland annat via autentiska scenarier i projektländernas olika professionsutbildningar, på SU inom Studie- och yrkesvägledarprogrammet. Projektet ska forma förutsättningar för att utveckla innovativa undervisningsmetoder och IKT-baserade modeller, öka samarbete mellan utbildning och arbetsmarknad samt att inom Europa sprida en replikerbar process som svarar mot arbetsmarknadens kompetenskrav.

Genom ett gränsöverskridande strategiskt samarbete kommer vi att engagera akademiker studenter, arbetsgivare, yrkesvägledare och andra intressenter för att uppnå följande mål:

  • Utveckla, tillämpa och utvärdera autentiska scenarier inom respektive universitetsutbildning utifrån partnerländernas behov gällande förbättring av anställningsbarhet inom de områden som tidigare identifierats.
  • Skapa vägledande principer, riktlinjer och goda exempel för att stödja universitetslärare att utveckla autenticitet i kursaktiviteter i syfte att stärka de kompetenser som krävs för anställningsbarhet.
  • Stimulera och implementera yrkes- och karriärvägledning på två universitet genom att utbilda universitetspersonal i karriärrådgivning med hjälp av en on line-kurs (MOOC).
  • Forma en virtuell lärandemiljö med rådgivning och stödtjänster som fungerar som ett nav för att sammankoppla akademisk personal och studenter med arbetsmarknaden, i avsikt att skapa praktiska erfarenheter som tar hänsyn till professioners verkliga vardag.
  • Att främja spridning och utnyttjande av våra resultat både nationellt och internationellt för att bidra till högre måluppfyllelse av Europa 2020:s strategier.         

Dessa mål ska uppnås genom a) ett effektivt och nära samarbete och partnerskap i projektet b) tvärvetenskapliga analyser och utbyte av erfarenheter mellan lärare, administrativ personal, studenter, alumniföreningar och arbetsgivare för att utveckla ömsesidiga utbyten och nya möjligheter för vidare utveckling.

Projektet leds av Universitat Oberta de Catalunya och genomförs på Stockholms universitet av Eva Edman Stålbrandt, Åsa Sundelin och Christer Langström vid Institutionen för pedagogik och didaktik samt Kajsa Falkner vid Institutionen för specialpedagogik. 

Läs mer på Skill Up