I aktuell ledarskapsforskning beskrivs ledarskap i ökande omfattning som kollektivt. Intresset för delat ledarskap mellan chefer är en del av denna trend. Med delat ledarskap mellan chefer avses att en chefsposition delas på två (eller flera) personer i någon form av nära samarbete som går utöver traditionella uppdelningar mellan t.ex. chef och biträdande chef. Det handlar om att människor och organisationer söker vägar för att chefer ska rå med att vara chefer, få bättre överblick och grund för beslut. Man söker efter sätt att utforma arbetsvardagen så att verksamheter håller kvalitet och effektivitet, samtidigt som uppgiften att vara chef inte leder till omöjliga arbetssituationer, och i förlängningen till ohälsa.

Illustration angående kompetensbärande relation(er) i delade ledarskapskonstellationer och två slags möjliga pedagogiska ingripanden. (Källa: Döös & Wilhelmson, 2019 i boken Delat ledarskap i förskola och skola)

Några slutsatser är att delat ledarskap förändrar förutsättningarna för inflytande, lärande och kvalitet och innebär nya möjligheter för chefer i vår tid, inte minst när tempot är högt, verksamheten komplex och arbetsbelastningen stor.
När kunskap om kollektiva ledningsformer sprider sig i samhället får hela samhällssystemet tillgång till en större repertoar av tankar om sätt att organisera ledning av verksamheter i stort. Det historiskt betingade förgivettagandet att ansvar endast kan bäras av en singulär chef ifrågasätts genom kunskap om att ansvar kan axlas av flera. För vidare läsning se Publikationer och https://www.su.se/profiles/mdoos-1.182175

Forskningsprojekt om delat ledarskap mellan chefer i svenskt arbetsliv