Att utöva ledarskap som rektor eller förskolechef ställer krav på förmåga att agera i komplexa verksamheter. Det är vanligt att ledarskapet tillskrivs en väsentlig roll i förklaringar av skolors framgång, men också i skolors uteblivna framgångar. Rektorsprogrammet vid Stockholms universitet syftar till att främja det kunnande som är väsentligt för att kompetent agera som chef och ledare i pedagogisk verksamhet.

Vi tar skolledarskapets väsentliga och sammanflätade roller på allvar i vårt program: att verka som myndighetsutövare; att vara chef och arbetsledare; att vara verksamhetsutvecklare och kvalitetsansvarig; samt att vara en verksamhetsnära pedagogik ledare för pedagogisk verksamhet. Det är vårt tvärvetenskapliga samarbete och upplägg som möjliggör en undervisning med relevans, bredd och djup för skolans och förskolans ledare för deras komplexa roller och verksamheter.

Innehåll

Rektorsprogrammet bedrivs som en professionsstärkande utbildning på akademisk och vetenskaplig grund. Undervisningen byggs upp kring möten mellan professionens och befattningens krav samt kursdeltagarnas erfarenheter, och den forskning och de relevanta kunskapsområden som kännetecknar de akademiska disciplinerna.

Programmet baseras på en ömsesidighet mellan profession och akademi. Att förstå, kritiskt granska och förmåga att kompetent handla i rektorers och förskolechefers komplexa praktiker kan ses som vår gemensamma strävan. De lärare som verkar inom programmet är högt kvalificerade, och såväl huvudmän som kursdeltagare ges möjligheter till inflytande i programmet.

Kursernas innehåll i programmet

Skoljuridik och myndighetsutövning år 1

Styrning, Organisering och Kvalitet år 2

Skolledarskap år 3

Undervisningens upplägg

Utbildningen omfattar 30 högskolepoäng och löper under en treårsperiod med en delkurs om 10 hp per år, i en studietakt som motsvarar dryg kvartsfart.

Undervisningen består av totalt 34 heldagar som är internatförlagda, men också av seminarier som oftast är förlagda till universitetet lokaler. Den kursgård vi normalt använder i programmet är Skepparholmen i Nacka. Undervisningen är varierad och anpassas efter de sex olika kursmomenten, och den kan ske i form av seminarier, föreläsningar, kvalificerade diskussioner, case-studies, tillämpningsövningar, workshops, gensvarsarbete, reflektivt skrivande etc. Undervisningen innefattar också professionshandledning med ett verksamhetsutvecklande syfte.

Samtliga kursmoment är avsedda att bilda en helhet tillsammans med de övriga. Varje moment innefattar också verksamhetsutvecklande inslag så att kursdeltagarna ska kunna använda kunskaper och färdigheter för att bättre förstå, analysera och utveckla egen verksamhet och praktik. Utöver undervisningen förutsätts att deltagarna kan disponera tid för hem- och examinationsuppgifter, litteraturstudier och arbete knutet till webplattform.

Rektorsprogrammet vid Stockholms universitet är forskningsanknuten och kunskapsbaserad. Vi vill ge våra kursdeltagare bästa möjliga förutsättningar att själva forma sina egna kunskapsbaserade ledarskap. Vår ambition är att stärka reflektiva, argumentativa och praktiska förmågor knutna till professionens och befattningens krav. Skälet till detta är att det inte finns färdiga manualer för skolledarskap. Att utöva kompetent ledarskap handlar snarare om kunskaper (veta-att), förmågor (veta-hur), inställning (vilja-att) och omdöme (veta-när).