Det statliga rektorsprogrammet syftar till att ge rektorer i skola och förskola och andra skolledare kunskaper och förmågor som krävs för att kunna leda läroplansstyrd förskole- och skolverksamhet. Den som har en befattning som rektor eller biträdande rektor kvalificerad att gå programmet.

Skolverket ansvarar för ett nationellt anmälningsförfarande även om man avser att söka till Stockholms universitet. Skolhuvudmannen anmäler kursdeltagare på Skolverkets webbplats, se länk nedan. I samband med anmälan väljs också lärosäte. De senaste terminerna har söktrycket till programmet varit så högt att alla som sökt tyvärr inte fått plats på programmet. Vid platsbrist prioriteras nytillträdda rektorer. Sista steget i anmälningsprocessen görs av lärosätena som skickar ut välkomstbrev till dem som fått plats på programmet.

Du är varmt välkommen att söka till Rektorsprogrammet vid Stockholms universitet! Vi erbjuder en kvalificerad och befattningsstärkande utbildning som vilar på vetenskaplig grund där professionens krav och kännetecken tas på största allvar.

Anmälan till hösten 2020

  1. Huvudmannen anmäler skolledare via Skolverket mellan 16 mars och 15 april.
  2. Anmälningarna sänds av Skolverket till det aktuella lärosätet.
  3. Lärosätet skickar besked till skolledaren och huvudmannen.
  4. Utbildningen startar på Stockholms universitet. Upptakten är obligatorisk.

Anmälan till Rektorsprogrammet hösten 2020


Utbildningstillfällen för kursomgång V20

ALLA:
Upptakt 15 januari 2020

GRUPP V20 A+B
3-4 februari
17 mars
6-7 april
25 maj

GRUPP V20 C+D
6-7 februari
18 mars
16-17 april
26 maj

Grupperna meddelas i välkomstbrevet som går ut i december.

Varför Rektorsprogrammet vid Stockholms universitet?

En rektor ska kunna agera i rollen som myndighetsutövare, och samtidigt vara ledare för en verksamhet inom de ramar och villkor som mål- och resultatstyrning formar. En rektor behöver också agera som pedagogisk ledare genom att skapa förutsättningar för lärande, arbete med verksamhetens mål och för att uppnå goda resultat. Vår utbildning planeras och genomförs för att stärka dessa förmågor, och vår kontinuerliga programutveckling gör att vi alltid är uppdaterade i relation till viktiga förändringar och skeenden i skolsamhället. Under våren gör vi en särskild översyn av programmets relevans för chefer i förskolan i samband med att titeln förskolechef ersätts med rektor den 1 juli 2019.

En komplex befattning och profession kräver just den ämnesbredd och det kunskapsdjup som kännetecknar Rektorsprogrammet vid Stockholms universitet. Studierna ger mycket goda förutsättningar för att utveckla ett ledarskap på vetenskaplig grund präglat av juridiskt kunnande och etisk insikt. Studierna medverkar till såväl reflektiva som praktiska förmågor väsentliga för rektors förmåga att ändamålsenligt arbeta med verksamheten.

Vid frågor kontakta

Servicecenter för Rektorsprogrammet
E-post: rektorsprogrammet@edu.su.se