Har du som huvudman nyanställt någon rektor efter den 15 mars 2010? Då omfattas hen av obligatoriet och du är skyldig att anmäla din rektor till utbildningen (SFS: 2009:1521). För dem som hör till obligatoriet skall Rektorsprogrammet vara inläst 4 år efter påbörjad tjänst som rektor.

Det statliga rektorsprogrammet syftar till att ge rektorer, förskolechefer och andra skolledare kunskaper och förmågor som krävs för att kunna leda läroplansstyrd förskole- och skolverksamhet. Den som har en befattning som rektor, bitr. rektor, förskolechef och bitr. förskolechef är kvalificerad att gå programmet.

Skolverket ansvarar för ett nationellt anmälningsförfarande även om man avser att söka till Stockholms universitet. Skolhuvudmannen anmäler kursdeltagare på Skolverkets webbplats, se länk nedan. I samband med anmälan väljs också lärosäte. De senaste terminerna har söktrycket till programmet varit så högt att alla som sökt tyvärr inte fått plats på programmet. Vid platsbrist prioriteras nytillträdda rektorer. Sista steget i anmälningsprocessen görs av lärosätena som så snart som möjligt skickar ut antagningsbesked.

Du är varmt välkommen att söka till Rektorsprogrammet vid Stockholms universitet. Vi erbjuder en kvalificerad och befattningsstärkande utbildning som vilar på vetenskaplig grund där professionens krav och kännetecken tas på största allvar.

Anmälan och antagning till hösten 2019

 1. Huvudmannen anmäler skolledare via Skolverket mellan den 15 mars till 15 april 2019.
 2. Kompletterande anmälan mejlas till anmäld skolledare från Skolverket den (datum meddelas inom kort).
 3. Anmälningarna sänds av Skolverket till det aktuella lärosätet den (datum meddelas inom kort).
 4. Lärosätet gör antagningen och skickar besked till skolledaren och huvudmannen under vecka (datum meddelas inom kort).
 5. Utbildningen startar den 18 september på Stockholms universitet. Upptakten är obligatorisk.

Anmälan till Rektorsprogrammet

Utbildningstillfällen för kursomgång H19

 • 18 september (alla)
 • 7-8 oktober (H19A+B)
 • 9-10 oktober (H19C+D)
 • 18 november (H19A+B)
 • 19 november (H19C+D)
 • 13-14 december (H19A+B)
 • 16-17 december (H19C+D)

Varför Rektorsprogrammet vid Stockholms universitet?

En rektor ska kunna agera i rollen som myndighetsutövare, och samtidigt vara ledare för en verksamhet inom de ramar och villkor som mål- och resultatstyrning formar. En rektor behöver också agera som pedagogisk ledare genom att skapa förutsättningar för lärande, arbete med verksamhetens mål och för att uppnå goda resultat. Vår utbildning planeras och genomförs för att stärka dessa förmågor, och vår kontinuerliga programutveckling gör att vi alltid är uppdaterade i relation till viktiga förändringar och skeenden i skolsamhället.

En komplex befattning och profession kräver just den ämnesbredd och det kunskapsdjup som kännetecknar Rektorsprogrammet vid Stockholms universitet. Studierna ger mycket goda förutsättningar för att utveckla ett ledarskap på vetenskaplig grund präglat av juridiskt kunnande och etisk insikt. Studierna medverkar till såväl reflektiva som praktiska förmågor väsentliga för en rektors eller förskolechefs förmåga att ändamålsenligt arbeta med verksamheten.

Vid frågor kontakta

Servicecenter för Rektorsprogrammet
E-post: rektorsprogrammet@edu.su.se