Det statliga rektorsprogrammet syftar till att ge rektorer i skola och förskola och andra skolledare kunskaper och förmågor som krävs för att kunna leda läroplansstyrd förskole- och skolverksamhet. Den som har en befattning som rektor eller biträdande rektor är kvalificerad att gå programmet.

Skolverket ansvarar för ett nationellt anmälningsförfarande även om man avser att söka till Stockholms universitet. Skolhuvudmannen anmäler kursdeltagare på Skolverkets webbplats, se länk nedan. I samband med anmälan väljs också lärosäte. De senaste terminerna har söktrycket till programmet varit så högt att alla som sökt tyvärr inte fått plats på programmet. Vid platsbrist prioriteras nytillträdda rektorer. Sista steget i anmälningsprocessen görs av lärosätena som skickar ut välkomstbrev till dem som fått plats på programmet.

Du är varmt välkommen att söka till Rektorsprogrammet vid Stockholms universitet. Vi erbjuder en kvalificerad och befattningsstärkande utbildning som vilar på vetenskaplig grund där professionens krav och kännetecken tas på största allvar.

Kommande anmälningsperiod till hösten 2021

  1. Huvudmannen anmäler skolledare via Skolverket mellan 15 mars - 15 april 2021.
  2. Anmälningarna sänds av Skolverket till det aktuella lärosätet 15 maj.
  3. Lärosätet skickar besked till skolledaren och huvudmannen. Se Skolverkets hemsida för tidsram
  4. Utbildningen startar på Stockholms universitet 22 september 2021. OBS! Upptakten är obligatorisk.
     

Skolverkets webbplats - Om anmälan till Rektorsprogrammet

 

Varför Rektorsprogrammet vid Stockholms universitet?

En rektor ska kunna agera i rollen som myndighetsutövare, och samtidigt vara ledare för en verksamhet inom de ramar och villkor som mål- och resultatstyrning formar. En rektor behöver också agera som pedagogisk ledare genom att skapa förutsättningar för lärande, arbete med verksamhetens mål och för att uppnå goda resultat. Vår utbildning planeras och genomförs för att stärka dessa förmågor, och vår kontinuerliga programutveckling gör att vi alltid är uppdaterade i relation till viktiga förändringar och skeenden i skolsamhället. Under våren gör vi en särskild översyn av programmets relevans för chefer i förskolan i samband med att titeln förskolechef ersätts med rektor den 1 juli 2019.

En komplex befattning och profession kräver just den ämnesbredd och det kunskapsdjup som kännetecknar Rektorsprogrammet vid Stockholms universitet. Studierna ger mycket goda förutsättningar för att utveckla ett ledarskap på vetenskaplig grund präglat av juridiskt kunnande och etisk insikt. Studierna medverkar till såväl reflektiva som praktiska förmågor väsentliga för rektors förmåga att ändamålsenligt arbeta med verksamheten.

Vid frågor kontakta

Servicecenter för Rektorsprogrammet
E-post: rektorsprogrammet@edu.su.se