Fotograf Eva Dalin

Varje år anordnar Rektorsprogrammet vid Stockholms universitet en konferens för skolans ledare och huvudmän kring aktuella teman med relevans för skolans ledare och huvudmän. Syftet med rektorsprogrammets forskningskonferens är att belysa och diskutera skolledarskap, samt förändringar och utmaningar inom detta område utifrån aktuell forskning. Konferensen har inte ett traditionellt format.

Konferensen fungerar som en mötesplats där forskare diskuterar väsentliga frågor och utmaningar tillsammans med huvudmän och verksamma ledare inom förskola och skola. Särskilt inbjudna talare belyser ett särskilt tema med utgångspunkt i forskning. Temat diskuteras sedan bland deltagare kring runda bord, och som sedan reser frågor tillbaka till talaren. Konferensen blir ett möte mellan de som forskar om och de som utövar styrning och ledning i förskola och skola.  

Konferenstema 2020
Skolors organisering och organisatoriskt nytänkande som skolledares angelägenhet

Skolor utsätts för ökade krav på kvalitet, resultat och granskning samtidigt som de ökar i komplexitet. Det blir också allt svårare att rekrytera kvalificerade lärare och rektorer. Bristen på lärare är betydande och kommer att förvärras det kommande decenniet, vilket kan få besvärliga konsekvenser för skolors likvärdighet. Studier visar också på ökad arbetsbörda, hälsoproblem och besvärande personalomsättning inom skolsektorn, samtidigt som skolan anses vara en viktig och till och med livsnödvändig institution i samhället. Skolan står inför nya utmaningar som kan kräva organisatoriskt nytänkande, men det kan också vara så att skolors organisering ger upphov till problem att ta på allvar.

Ett skäl till att det kan behövas organisatoriskt nytänkande är att skolor mer eller mindre sett likadana ut under decennier trots att det ställs nya krav på dem. En skolas organisation kan ses som ett verktyg för ändamålsenligt arbete med verksamhetens mål och syften, och allt fler kritiker menar skolor inte längre svarar upp mot dess uppdrag och legitima krav på kvalitet. Ett annat skäl har att göra med att skolor i allt högre grad förväntas likna andra organisationer och serviceorgan i samhället. Under fram-växten av New public management kan vi se en likriktning inom den offentliga sektorn där den privata sektorns modeller för styrning, ledning och organisering har kommit att bli norm för våra offentliga institutioner. Vi kan dock fråga oss om denna utveckling leder tanken rätt när det gäller organisering av skolor och de olika funktioner vi förväntas oss att de ska fylla, såsom att sörja för hälsa, lärande, måluppfyllelse, verksamhetsutveckling, inflytande, hållbarhet eller att vara en attraktiv arbetsplats för olika personalgrupper.

Det är mot denna bakgrund Rektorsprogrammets forskningskonferens 2020 belyser skolor som organisationer, organisering av skolor och behov av organisatoriskt nytänkande givet de utmaningar som skolor står inför idag och i framtiden. Vi tar sikte på hur skolors organisering och organisatoriskt nytänkande kan vara en gemensam angelägenhet för skolans ledare, såsom skolhuvudmän, rektorer och andra skolledare. Under konferensen lämnar särskilt inbjudna talare innehållsliga bidrag som se-dan blir föremål för diskussion och dialog bland deltagarna kring runda bord. 

 

Program Rektorsprogrammets forskningskonferens 2020

Program Rektorsprogrammets forskningskonferens 2020

09.00-10.00

Registrering och fika

Münchenbryggeriet, Mälarsalen, Torkel Knutssonsgatan 2, Stockholm.

10.00 – 10.30

Inledning och välkommen

Pia Skott, Utbildningschef Rektorsprogrammet Stockholms universitet hälsar välkommen och inleder dagen.

10.30 – 11.30

Skolans kompetensförsörjning - behovet av nya organisationer och kompetenser

Sofia Larsson, verksamhetschef vid Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) med ansvar för frågor som rör regional utveckling och skolans kompetensförsörjning.

11.30 – 12.30

Skolledares organisatoriska förutsättningar, hälsa och vägen framåt

Ulf Leo är docent vid Centrum för skolledarutveckling, Umeå universitet. Han har arbetat med Rektorsprogrammet och andra skolledarutbildningar nationellt och internationellt sedan 2003. Ulfs forskningsintresse är inriktat på ledning och styrning i och av skola och förskola.

12.30-13.30

Lunch

13.30 -15.00

In Search for Organizational Innovation: What We Can Learn from Excellent Schools

Prof. Michael Schratz, Founding Dean of the School of Education, University of Innsbruck, Austria. He is scientific Director of the Austrian Leadership Academy, Project Leader of EDiTE and Chair of the Jury for the German School Award. His research interests are educational leadership, learning and teaching, and policy development.

15.00 -15.20

Paus

15.20 – 16.20

Samordning av lärares arbete - en organisatorisk utmaning

Pär Larsson, Fil. Dr., lektor i pedagogik med inriktning på organisation och ledarskap vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet. Forskar lärande och förändring i organisationer, med speciellt fokus på skolor som organisationer.

16.20 – 16.40

Konferensen avslutas

 

 

Anmälan

I år erbjuder vi 250 platser till forskningskonferensen, det finns även en reservlista med 100 platser. Konferensen är gratis för skolledare och huvudmän. Platserna fylls snabbt så gör din anmälan så snart som möjligt!

Anmälan sker via webben

Då efterfrågan på platser är stor ber vi er ta hänsyn till varandra genom att meddela oss om ni får förhinder att delta så att vi kan ge platsen vidare till någon annan. 

Kontakt

För information, förfrågningar kring evenemanget, samt eventuella förhinder kontakta rektorsprogrammet@edu.su.se.