Syftet med rektorsprogrammets forskningskonferens 2017 är att belysa och diskutera skolledarskap och förändringar inom detta område utifrån aktuell forskning. Konferensen är en mötesplats där forskare diskuterar innebörder, förändringar och praktiska utmaningar tillsammans med huvudmän och verksamma ledare inom förskola och skola.

Skolans ledarskap förstås vanligtvis som ett pedagogiskt ledarskap. Ökat tryck på skolors förmåga att hålla hög kvalitet, främja utmärkt undervisning, producera goda resultat samt att vara inkluderande och likvärdiga ställer krav på pedagogiska ledare. Förändringar i synen på skolledarskap frammanar nya föreställningar om skolledares fokus, förmågor och förhållningssätt. Denna utveckling frammanar i sin tur behov av forskning om skolledarskap som hjälper oss att navigera mellan förväntningar på och förståelse av vad som kännetecknar skolledares praktik.

Rektorsprogrammets forskningskonferens skapar möten mellan forskare och verksamma ledare. Vid konferensen belyser internationellt framstående och nationellt ledande forskare aktuell forskning om skolledarskap. I samspråk med huvudmän och skolledare diskuterar vi föreställningar och verkligheter, kontinuitet och förändring, utmaningar och lovande exempel när det gäller styrning, ledning och ledarskap i förskola och skola.

Vi välkomnar huvudmän och skolledare till en spännande konferens med det angelägna temat skolors ledarskap i fokus.

 

Rektorsprogrammets forskningskonferens 8 maj 2017

Plats: Clarion Hotel, Ringvägen 98, Stockholm

Tid: 9.30-16.30 (registrering 9.30-10.00)
Program: Rektorsprogrammets forskningskonferens 201

 

Medverkande forskare

Stephan Huber: Professor, Head of the Institute for Management and Economics of Education. University of Zug, Schweiz. Konferensens keynote speaker.

Olof Johansson: Professor i statsvetenskap. Verksam vid Centrum för Skolledarutveckling, Umeå universitet.

Jan Löwstedt: Professor vid Stockholm Business School, Stockholms universitet. Lärare vid Rektorsprogrammets vid Stockholms universitet.

Jenny Madestam: Fil.dr i Statsvetenskap, Södertörns Högskola. Lärare vid Rektorsprogrammet vid Stockholms universitet.

Niclas Rönnström: Docent i pedagogik vid Stockholms universitet. Utbildningschef för Rektorsprogrammet vid Stockholms universitet.

Guri Skedsmo: Fil Dr, Försteamanuens, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Oslo, Norge.

Pia Skott: Fil. Dr i pedagogik vid Stockholms universitet. Pedagogisk ledare och lärare vid Rektorsprogrammet vid Stockholms universitet.

Rektorsprogrammets forskningskonferens vänder sig till skolans och förskolans huvudmän och ledare och ges inom ramen för Rektorsprogrammet vid Stockholms universitet.