Fortbildning för rektorer

Kursen är en statlig fortbildning med fokus på rektorers pedagogiska ledarskap. Men till skillnad från kurser som bryter loss detta ledarskap från till exempel elevhälsoarbete tar denna kurs ett mer holistiskt grepp om det pedagogiska ledarskapet. Vi kallar det: ett pedagogiskt ledarskap för utveckling av skolans samlade uppdrag, olika professioner och alla elever. 

Bakgrunden är rektorer idag möter många krav och förväntningar som ställer krav på dem som pedagogiska ledare. Här blir det väsentligt vad de tar som utgångspunkt för detta pedagogiska ledarskap. Ett fokus på det samlade uppdraget innefattar att leda, samordna, utveckla och till viss mån förnya den pedagogiska verksamheten i dess helhet: undervisning, bedömning och elevers lärande; förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbete; inkludering, tillgänglighet och likvärdighet; samt krav på inflytande och arbete med värdegrund i pedagogisk verksamhet.

Kursen syftar till att utveckla kunskap och förmågor väsentliga för att leda, samordna, utveckla och förnya arbetet med skolans samlade uppdrag, och de resurser som skolledare behöver mobilisera i detta arbete. Kursen utgår från skolor som multiprofessionella organisationer och stärker rektorernas inkluderingsförmåga och hur de kan utveckla skolornas elevhälsokompetens, kopplat till det pedagogiska ledarskapet. I detta är rektors kunskapsbas och ledaridentitet grundläggande.

Fortbildningen utgår från aktuell forskning och främjar också vetenskapliga förmågor väsentliga för skolledare. Fortbildningen utformas så att det kunnande och de erfarenheter rektorerna utvecklar i sin yrkesutövning tas tillvara i mötet med kursens vetenskapliga innehåll.

Hur förhåller sig fortbildningens innehåll till Rektorsprogrammet? 

Fortbildningen utgör en naturlig fortsättning på och fördjupning av Rektorsprogrammet, men har ett något annat innehåll och upplägg. Rektorsprogrammet är en generell befattningsutbildning för rektorer som syftar till att kvalificera kursdeltagarna till den befattningar som de redan har. Fortbildning för rektorer förutsätter detta kunnande. 

Kursen fokuserar specifikt rektors pedagogiska ledarskap, villkor för samt skärpta krav på detta ledarskap i ljuset av det samlade uppdrag rektorer har som uppgift. Detta innebär ett innehållsligt fokus på rektorers förmåga att leda, samordna och utveckla den pedagogiska verksamheten i dess helhet, på sätt som kommer elever tillgodo och som ändamålsenligt mobiliserar resurser för uppdraget. Kursen utgår från att det pedagogiska ledarskapet behöver kopplas till skolan som multiprofessionell organisation och ta ett samlat grepp om hela skolans uppdrag, processer och resurser. En sådan syn på pedagogiskt ledarskap bygger på ”en hela skolan ansats” (”a whole school approach”). 


Målgrupp – rektorer som gått befattningsutbildning

Fortbildningen är en fördjupningskurs som kan sökas av rektorer som har genomgått Rektorsprogrammet eller en äldre statlig rektorsutbildning och därefter har arbetat minst ett år som rektor med ansvar för läroplansstyrd verksamhet. Från och med hösten 2018 kan även biträdande rektorer gå fortbildningen.

Fortbildningen omfattar 7,5 högskolepoäng och sträcker sig över två terminer.

Staten betalar själva fortbildningen, men huvudmannen står för följande kostnader:

  • Lön under fortbildningen
  • Kurslitteratur
  • Kostnader i samband med internat: 4 internat à 2 dagar

 

Anmälan till HT21

Ansök från och med 15 mars (via Skolverket)

Preliminära datum

10 september 2021 (prel.)

Introduktionsdag

7-8 oktober 2021 (prel.)

Internat 1

Våren 2022

Internat 2-4. Vi återkommer om dessa.

 

Kursansvarig

Pia Skott, e-post: pia.skott@edu.su.se

Administration

Servicecenter för Rektorsprogrammet hanterar all administration kring fortbildningen. Frågor om fortbildningen kan mejlas till: rektorsprogrammet@edu.su.se.