Fortbildning för rektorer i förskola

Kursen är en statlig fortbildning med fokus på förskolerektorers pedagogiska ledarskap. Kursen syftar till att starka kursdeltagarnas förmåga att leda, analysera och utveckla pedagogisk verksamhet i förskolan inriktad mot att leda förskolepersonalens arbete med barns utveckling och lärande. 
Kursen tar utgångspunkt i förskolan som en politiskt styrd samhällsinstitution. Fokus läggs på senare politiska reformer och styrningens konsekvenser för förskolans ledarskap, organisation och systematiska kvalitetsarbete.

Kursen belyser de mål och riktlinjer som styr förskolan, och det ansvar som tilldelas förskolerektorn knutet till pedagogiskt ledarskap med fokus på verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete samt kommunikation och samverkan.

Kursen är en utveckling av fortbildning för rektorer och den tidigare fortbildningen för förskolechefer vid Stockholms universitet. 
Den ges första gången läsåret 2020/2021, i samverkan mellan Institutionen för pedagogik och Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen. För vidare information, kontakta kursansvarig.

Målgrupp – rektorer i förskola som gått befattningsutbildning

Fortbildningen är en fördjupningskurs som kan sökas av rektorer som har genomgått Rektorsprogrammet eller en äldre statlig rektorsutbildning och därefter har arbetat minst ett år som rektor med ansvar för läroplansstyrd verksamhet. 

Fortbildningen omfattar 7,5 högskolepoäng och sträcker sig över två terminer.

Staten betalar själva fortbildningen, men huvudmannen står följande kostnader:
•    Lön under fortbildningen
•    Kurslitteratur
•    Kostnader i samband med internat: 4 internat à 2 dagar


Anmälan till HT20 är öppen till 15 maj

Gå till anmälan (via Skolverket)

Preliminära datum

29 oktober 2020

Introduktionsdag

26-27 november 2020

Internat 1

Våren 2021

Internat 2-4. Vi återkommer om dessa.

 

Kursansvar 

Ylva Ståhle (ylva.stahle@edu.su.se)

Administration

Servicecenter för Rektorsprogrammet hanterar all administration kring fortbildningen. Frågor om fortbildningen kan mejlas till: rektorsprogrammet@edu.su.se.