Fortbildning för rektorer

Kursen är en statlig fortbildning med fokus på rektorers pedagogiska ledarskap. Skolan utsätts idag för omfattande förändringar och utmaningar som ställer krav på ett skolutvecklande förändringsledarskap där även lärares kunnande och lärande men också elevers inkludering och skolresultat kommit att bli rektors angelägenhet. Detta prestationsorienterade fokus ska dessutom grundas alltmer i kunskap och analys, relevant forskning och i vetenskapliga förhållningssätt, och allt mindre i tycke, ledarstil och smak.
Det är dessa utmaningar som fokuseras och problematiseras i kursen. Fortbildningen syftar till att rusta rektorer för kvalificerade pedagogiska ledarskap i enlighet med skollag och läroplaner, och för den forskningsanknytning och de vetenskapliga förhållningssätt som har kommit att bli centrala för skolledning, skolutveckling och kvalitetsarbete.

Hur förhåller sig fortbildningen till Rektorsprogrammet?

Fortbildningen utgör en naturlig fortsättning på Rektorsprogrammet, men har ett något annat innehåll och upplägg. Rektorsprogrammet är en generell befattningsutbildning för rektorer som syftar till att kvalificera kursdeltagarna till den befattningar som de redan har. Fortbildning för rektorer förutsätter detta kunnande, och fokuserar specifikt rektors pedagogiska ledarskap, villkor för samt skärpta krav på detta ledarskap. Detta innebär ett innehållsligt fokus på rektor som ledare och utvecklare av pedagogisk verksamhet på sätt som kommer elever tillgodo. Rektors roll i och ansvar för kvalitet i lärmiljö och undervisning, verksamhetsutveckling, förändringsarbete, kollegialt praktiskt lärande och inkluderingsarbete utgör centrala teman.
Fortbildning för rektorer syftar till att främja forskningsanknutna verksamhetsnära pedagogiska ledarskap och de vetenskapliga förhållningssätt som rektorer behöver utveckla för att leda kvalitetsarbete och förändringsprocesser.

Målgrupp – rektorer som gått befattningsutbildning

Fortbildningen är en fördjupningskurs som kan sökas av rektorer som har genomgått Rektorsprogrammet eller en äldre statlig rektorsutbildning och därefter har arbetat minst ett år som rektor med ansvar för läroplansstyrd verksamhet. Från och med hösten 2018 kan även biträdande rektorer gå fortbildningen.

Fortbildningen omfattar 7,5 högskolepoäng och sträcker sig över två terminer.

Staten betalar själva fortbildningen, men huvudmannen står följande kostnader:

  • Lön under fortbildningen
  • Kurslitteratur
  • Kostnader i samband med internat: 4 internat à 2 dagar

Anmälan till HT20 är öppen till 15 maj.

Gå till anmälan (via Skolverket)

Preliminära datum

10 september 2020

Introduktionsdag

8-9 oktober

Internat 1

Våren 2021

Internat 2-4. Vi återkommer om dessa.


Kursansvar och lärare

Pia Skott (pia.skott@edu.su.se)

Administration

Servicecenter för Rektorsprogrammet hanterar all administration kring fortbildningen. Frågor om fortbildningen kan mailas till: rektorsprogrammet@edu.su.se